afbraak ten behoeve van opbouw

Afbraak is het karakter van de energie van 10e fase (Calleman noemt het de 5e Nacht). Dit is nodig om ruimte te scheppen voor “het in de vorm zetten” van het nieuwe bewustzijn. Alles wat in de weg zit, zal uit de weg geruimd worden. In de huidige tijd heeft de afbraak vooral betrekking op de wereldeconomie en de politieke systemen, volgens Calleman.

De 10e Fase van het Universele Tijdperk (5e Nacht van de Negende Golf) begint op 18 aug 2011 en velen vragen zich af wat deze energiekwaliteit ons zal brengen. In de geschiedenis vertegenwoordigt de 10e Fase gewoonlijk een periode van stevige afbraak wat het nodige drama toevoegt. De 10e Fase betekent een “donkere tijd” en gaat gepaard met destructie in de een of andere vorm. Zonder uitzondering is het altijd met een scherpe economische neergang gepaard gegaan. Maar het is eigenlijk niet juist om een energiefrequentie in de Mayakalender als uitsluitend afbrekend of opbouwend te kenmerken, omdat alle kalenderenergieën beide aspecten dragen, vergelijkbaar met de Hindoegod Shiva die zowel schepper als vernietiger is. Afbraak heeft een functie, namelijk: ruimte scheppen om iets nieuws tot stand te brengen. Voor ons, die in deze gewichtige eindtijd leven, is het belangrijk om onze aandacht te richten op de relevante informatie van de Mayakalender en niet verzeild te raken in simplistische etiketteringen. Door de meervoudige eigenschappen van de kalenderenergieën (en zo je wilt: Openbaringen 16) te herkennen kon ik de juiste voorspelling doen dat de economische ineenstorting, als gevolg van de Negende Universele Golf, zou worden ingeluid door de 9e Fase (zie “wereldwijde eenheids revolutie” en “financiële wereld op instorten“).

destructief vs contructief
Voor sommigen betekent de economische neergang een destructieve gebeurtenis, die niet in overeenstemming is met een Dag. Maar in het kader van het opkomende eenheidsbewustzijn (het hoofddoel van het Negende Tijdperk) is de economische crisis juist een constructieve gebeurtenis, omdat het de weg naar de toekomst vrij maakt. Met deze veronderstelling in het achterhoofd kunnen we zien dat de ontwikkeling van de economische crisis de Mayakalender exact gevolgd heeft. Tijdens de 9e Fase is de stabiliteit van diverse vooraanstaande Europese banken in ernstige mate bedreigd en regeringsleiders hebben voortdurend contact om te bespreken hoe ze de crisis een halt kunnen toeroepen. De VS, op hun beurt, hebben hun AAA-status verloren en sinds het middelpunt van de 9e Fase, het moment waarop de energie van de 10e Fase “geplaatst” wordt, is 7 biljoen dollar aan beurswaarde in rook opgegaan.

virtuele vs reële economie
Echter, een afwaardering van de Amerikaanse kredietwaardigheid en het verlies van 7 biljoen dollar aan beurswaarde betekent niets anders dan dat er minder waarde wordt toegekend aan getallen op bepaalde papieren. Commentatoren beweren dan ook terecht dat tot op heden de crisis geen enkel effect heeft gehad op de “echte” economie. Het eenheidsbewustzijn van de 9e Fase schokte eenvoudigweg het dualistische denken dat onderscheid maakt tussen abstracte waarden en werkelijke waarden. Maar er is geen reden om aan te nemen dat de crisis beperkt gehouden zal kunnen worden tot de “onechte” economie. Zodoende verwacht ik dat tijdens de nu aangetreden 10e Fase ook de echte economie getroffen zal worden. Hoe snel dit manifest zal worden is moeilijk te zeggen, maar ik verwacht dat gebeurtenissen gedurende deze fase de basis zullen leggen voor massale werkeloosheid in vele vooraanstaande Westerse landen (Het is al hoog, maar velen hebben hun oude levensstijl nog kunnen vasthouden). Ik verwacht ook een grote leegloop op de beurzen en de stabiliteit van de valuta zal zodanig in de problemen komen dat nieuwe, radicale oplossingen overwogen moeten worden.

politiek gezagsverlies
In termen van reële veranderingen (in tegenstelling tot de papieren economie) heeft de energie van de doorbraak, die behoort bij de 9e Fase, zich het duidelijkst gemanifesteerd in de politieke arena waar het gezag van de grote westerse landen begint af te takelen. De plunderingen en rellen in Engeland zijn hier een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is het politieke systeem van de VS dat niet kon voorkomen dat de Tea Party-minderheid zijn stempel kon drukken op de discussies over het schuldenplafond, wat de macht van het hele politieke systeem ernstig heeft verzwakt. Deze politieke situatie was ook de voornaamste reden voor de afwaardering van de kredietwaardigheid. We kunnen stellen dat, behalve de Amerikaanse, alle Westerse regeringen veel te diep in de schulden zitten om nog te spreken van een gezonde situatie en hier is de Tea Party niet schuldig aan. Hoe dan ook, de Amerikaanse politieke instituties hebben een flink pak rammel gehad en niemand heeft een idee hoe het functioneren hersteld kan worden.

afbraak van hiërarchische systemen
De wereld gaat nu de 10e Fase in met ernstig verzwakte vooruitzichten op economisch terrein en een ernstig verzwakt gezag van de grote regeringen. Dit soort ontwikkelingen heb ik al in mijn boeken voorspeld vanuit de bewustzijnsverschuiving die de mensheid ondergaat door het 8e Galactische en 9e Universele Tijdperk: de verzwakking en teloorgang van hiërarchieën gebaseerd op overheersing. Ik heb echter ook vaak beweerd dat de overgang naar eenheidsbewustzijn niet direct gladjes zou verlopen en dat er zeer lastige reacties zouden optreden. De dramatische veranderingen komen nu met een veel grotere snelheid op ons af dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. In het verlengde hiervan en bovenop de overslaande crisis naar de echte economie tijdens de 10e Fase, is het een realistische verwachting dat er een politieke reactie op de toenemende chaos zal komen. In de VS zou dit vorm kunnen krijgen door Obama of het nieuwe zogenaamde Super Congres buitengewoon grote macht toe te kennen, mogelijk onder het mom van terrorisme. Met de uitgebreide chaos op economisch gebied is het niet onwaarschijnlijk dat zulke maatregelen ook een beduidende bijval van het volk zal krijgen.

schuldsanering als oplossing
In mijn visie zal de economische crisis zich verdiepen tijdens de 10e Fase en we zullen dit meenemen in de 11e Fase en ook nog daarna zal het grotendeels de agenda bepalen tot aan het einde van de Mayakalender op 28 oct 2011. Velen zullen dit proces willen stoppen, maar ik voorzie een voortgaande neergang van het huidige politieke en economische systeem. Mijn antwoord zou zijn dat een oplossing binnen het kader van het huidige wereldwijde economische systeem niet bestaat, omdat het slechts zijn eigen functioneren en overleving machtigt. En toch is er een heel eenvoudige oplossing die ons van de ineenstorting van de wereldeconomie kan redden waarvan we de eerste tekenen al zien. Deze oplossing behelst de kwijtschelding van alle schulden, niet alleen op regeringsniveau, maar bovenal de schulden die gewone mensen hebben aan creditcards, hypotheken, huur, etc. Een dergelijke kwijtschelding moet dan wel samengaan met het einde van het gebruik van geld, terwijl iedereen gewoon doorgaat met het verrichten van werk, alleen zonder geldelijke beloning. Dit zou een eind maken aan groei wat het redden van de planeet zou helpen. Het zou ook mensen bevrijden van de noodzaak om geld te verdienen teneinde te overleven. Al wat er nodig is, is dat mensen voldoende om elkaar geven om het werk te doen dat nodig is voor de overleving en het welzijn van iedereen op dagelijkse basis zonder er geld voor terug te vragen. Technisch gezien is dit niet zo moeilijk om in te bouwen, maar de blokkades voor een dergelijke oplossing voor de wereldproblemen liggen hoofdzakelijk op politiek en wettelijk terrein. Het is moeilijk te begrijpen waarom regeringen en banken nodig zijn in zo’n “systeem” en dus komt het meeste verzet waarschijnlijk uit de hoek waar de meeste militaire macht is gezeteld. Bovendien is het voor de meeste mensen in de huidige wereld moeilijk om gewoon te genieten van het “er zijn“. Ze zijn voortdurend druk doende in plaats van vrede te hebben met wat ze doen. Desondanks verwacht ik dat we tijdens de 11e Fase, die begint op 6 sept 2011, de eerste voorbeelden zullen zien die in de richting komen van nieuwe oplossingen die het einde van schulden en geld inluiden en zo de weg vrij maken voor een nieuwe wereld na het einde van de Mayakalender. Ongelukkigerwijs ontbreekt bij miljarden mensen enige basiskennis van de Mayakalender of zelfs de einddatum en zonder deze basiskennis is het moeilijk te begrijpen wat er gaande is in de wereld. We moeten er allemaal aan werken om dit te corrigeren.
Carl Johan Calleman, Parijs, 5 Manik, 17e dag van de 5e dag (16 aug 2011)
vrij vertaald door ellorene westerhout

18 aug 2011