de financiële wereld op instorten

Calleman schrijft in een artikel “The Beginning of the 4th Night1” over de op handen zijnde ineenstorting van het monetaire systeem. Hij betoogt dat de ineenstorting niet in de 10e fase zal plaatsvinden, volgens de algemene verwachting, maar reeds in de 9e fase.

Vandaag, op 13 juli 2011, begint de 8e Fase (4e Nacht) van het Negende Tijdperk.Deze fase lijkt me de laatste mogelijkheid om ons voor te bereiden op het nogal indrukwekende scenario dat ons leidt naar het hoogtepunt van de Maya kalender op 28 oct 2011. In een serie artikelen (zie www.calleman.com) heb ik mijn visie op de transformatie naar eenheidsbewustzijn, zoals die wordt aangebracht door het 9e tijdperk met de gelijktijdige gevolgen op vele niveaus, geschetst. Met deze 8e fase is het de hoogste tijd om onszelf af te vragen of we op de goede plek zitten om deel te nemen aan dit hoogtepunt scenario. Ook is het belangrijk onszelf te vraag te stellen of datgene wat we nu doen ons daadwerkelijk voorbereidt op wat we straks te doen hebben in de periode na de eindtijd (wat een nogal paradoxaal idee is). Omdat zoveel mensen helaas misleid zijn door New Age “onderzoekers” om te geloven dat de Maya kalender op 21 dec 2012 eindigt, is het duidelijk dat slechts een handjevol mensen in de wereld de urgentie hiervan beseft.

Enkele maanden geleden maakte ik mijn verwachting kenbaar dat de 9e Fase (5e Dag), die begint op 31 juli 2011, een wereldwijde ineenstorting van de economie teweeg zal brengen wat het begin van dit eindtijd scenario zal betekenen. In dit opzicht is de situatie nu zo dat de Europese banken bezig zijn een oplossing voor de Griekse crisis te zoeken wat eind juli zijn beslag moet krijgen en enkele dagen later, op 2 aug 2011, zal in de VS een besluit genomen moeten zijn over een verhoging van het schuldenplafond. Ondertussen is de aandacht verschoven naar Italië waar de nationale schuld in verhouding tot het BNP (Bruto Nationaal Product) bijna net zo hoog is (120%) als dat van Griekenland (140%), maar waarvan de economie 7x zo groot is en dus veel grotere consequenties voort zal brengen als ze de junkstatus (kwalificatie van wanbetaler) krijgen. Zodoende is er aan het begin van de 9e fase al een zeer kwetsbare situatie ontstaan en het valt te bezien of er meer geld gedrukt kan worden om een ineenstorting af te wenden.

Een wereldwijde financiële ineenstorting is een pijnlijke en destructieve gebeurtenis die velen niet verwachten tijdens een oneven (dag)fase, dat een periode van licht symboliseert. Het economische systeem in de wereld is echter het grootste obstakel in de ontwikkeling van eenheidsbewustzijn. Naar mijn mening is een ineenstorting van de financiële structuur in de wereld juist een eerste vereiste om te werken aan onderlinge relaties vanuit de eenheidsgedachte. Daarom is het niet onwaarschijnlijk dat zo’n ineenstorting zou plaatsvinden tijdens een dagfase en in het bijzonder de 9e fase waarin de kosmische invloed een doorbraak bewerkstelligt ten gunste van het nieuwe bewustzijnskader. Eenheidsbewustzijn wordt met name door personen op, economisch gezien, heersende posities als een bedreiging ervaren. Dit is deels de reden waarom de machtige media er belang in stellen om de mensen te misleiden over de Maya kalender en de ware einddatum (28 oct 2011) uit te stellen.

Het is van belang om eenheidsbewustzijn wat nader te bekijken. Soms wordt eenheid of eenheidsbewustzijn voorgesteld als een louter mentaal concept alsof een omschreven idee in onze geest voldoende is om een materiële manifestatie voor elkaar te krijgen. Sommige leraren gebruiken het argument dat we in kwantummechanische zin totaal met elkaar verstrengeld zijn en dus dat we allen één zijn. Mijns inziens zijn dergelijke uitspraken zo onbeduidend dat ze elke betekenis verliezen. Vanzelfsprekend zijn we allen één in de zin dat alle mensen het product zijn van dezelfde werkelijkheid en volledig onderling verbonden. Maar een mentaal besef van een concept of een spiritueel inzicht is niet voldoende om daadwerkelijk eenheid te ervaren en te verankeren in de realiteit. Eenheidsbewustzijn is iets waaraan we moeten werken om het te kunnen manifesteren met de hulp van de Universele energiefrequentie en, nogmaals, dat zal alleen lukken na een wereldwijde monetaire ineenstorting. Wat we ons moeten realiseren is dat eenheid geen individuele eigenschap is, maar een kenmerk van onze relaties met anderen en het goddelijke.

Laten we de rol van het monetaire systeem eens bekijken en zien hoe dit momenteel functioneert. Waar het op neer komt is dit: in de moderne wereld bestaan plekken die we “banken” noemen. Ze hebben computers waarin velen een zogenaamde “rekening” hebben. Deze rekeningen bestaan uit cijfers die aangeven hoeveel “geld” je bezit (bv. in dollars of euro’s). Een groot deel van de mensheid heeft in feite een dergelijke rekening niet, terwijl sommigen 10.000 ($ of €) erop hebben staan. Anderen hebben het getal 10.000.000 of zelfs 10.000.000.000 aan hun naamkaartje hangen. Bovendien hebben velen een negatief cijfer omdat de bank hen “geld geleend” heeft. Er bestaan dus in de bankcomputers grote verschillen tussen mensen vanwege de getallen ondanks het feit dat ze bijna evenveel tijd spenderen aan werken. Soms staat een cijfer voor een verrichte dienst aan onze planeet, maar vaker is het omgekeerde het geval. Degenen met de grootste getallen in de bankcomputers veroorzaken de meeste schade aan de planeet. Hoe dan ook, waar het om gaat is dat de getallen in de bankcomputers vooral een machtsstructuur betekenen waarin degenen met de grootste getallen achter hun naam heersen over degenen met de kleine of negatieve cijfers op hun rekening. Geld kent geen werkelijk bestaan, maar de wettelijke begripsbepalingen van een maatschappij handhaaft een systeem van dominantie op basis van deze computergetallen.

De bancaire getallen, en vanzelfsprekend geldt dit ook voor aandelen en fondsen, bepalen de machtsstructuren van onze maatschappijen en hiermee ook bijna alle menselijke relaties, wat we doen als soort en waarop we ons concentreren in ons leven op aarde. Er zijn natuurlijk enkele uitzonderingen, maar in algemene zin is het zo dat de maatstaven van de bankcomputers bepalend zijn voor het menselijke leven in zijn geheel. Met zo’n monetair systeem lijkt het een duidelijke zaak dat eenheidsbewustzijn niet kan bestaan in de werkelijke zin, eenvoudigweg omdat degenen met de grote getallen in de bankcomputer heersen en beslissen over wat anderen moeten doen en hoe ze hun tijd besteden. Een dergelijke dominantie is strijdig met eenheid. Het huidige monetaire systeem strookt gewoon niet met eenheidsbewustzijn zoals dit wordt uitgerold door de nieuwe energiefrequentie en zijn dag-fasen. Daarom verwacht ik dat een wereldwijde ineenstorting zal plaatsvinden tijdens een dagfase en in het bijzonder tijdens de 9e fase (5e dag) van het huidige tijdperk.

We moeten ons ook realiseren dat als dit monetaire systeem instort, we voor het eerst vrije zielen zullen zijn en verantwoordelijk voor wat we creëren. Er zal dan niemand meer zijn om de schuld in de schoenen te schuiven. De consequentie is dat we volledig verantwoordelijk zullen zijn voor de loop van de dingen en dat blijft niet beperkt tot wat we doen als individu, maar ook als gemeenschap. Voor degenen die dit pad inslaan zal een verantwoordelijke handelwijze voortvloeien uit eenheidsbewustzijn met het goddelijke en al zijn manifestaties van leven.
Carl Johan Calleman
Seattle, 13 Juli, 2011 (10 Ben)
vertaling: ellorene westerhout

18 juli 2011

1 noot: Calleman hanteert de termen Dagen en Nachten in plaats van Fasen. In de Bibliotheek (Dagen & Nachten) kan je een toelichting hierop vinden.