frequentietoename & chaos

Volgens Calleman heeft de frequentie toename van de Negende golf van de Maya kalender de wereld in een chaos gebracht van waaruit echter een nieuwe wereld geboren zal worden. Hier kan je het hele artikel lezen.

Op 9 maart 2011 is de negende en hoogste golflengte van de Maya kalender geactiveerd. Dit was het begin van de laatste aftelling naar de datum van de voltooiing van de Maya kalender: 28 oktober 2011. Deze nieuwe golf, bestaande uit 13 uaxaclahunkin perioden van 18 dagen, betekende een twintigvoudige toename van de frequentie in verhouding tot de 8e golf van de Galactische Onderwereld welke in januari 1999 geactiveerd werd. Deze frequentietoename is voor iedereen duidelijk geworden door een aanzienlijk aantal betekenisvolle en dramatische gebeurtenissen in een kort tijdsbestek. De negende golf manifesteerde zich onmiddellijk in de aardbeving bij Japan en de eerste Dag vulde zich niet alleen met de naschokken hiervan en de hieruit voortvloeiende nucleaire crisis, maar met ook een nieuwe oorlog in Libië tegen de achtergrond van de revolutionaire processen die gaande zijn in twaalf verschillende Arabische landen. Voordien zou elk van deze gebeurtenissen de algehele aandacht van de internationale gemeenschap naar zich toe getrokken hebben, maar nu deze zich allemaal gelijktijdig voltrekken wordt onze aandacht uit elkaar getrokken door de diverse gelijkwaardige dramatische ontwikkelingen. En dus schreeuwt de voorpagina van Newsweek “Apocalyps Now!”. Of mensen zich bewust zijn van de achtergrond van deze gebeurtenissen in de negende golf of niet, de frequentietoename waarmee deze gepaard gaat heeft praktisch ieder levend wezen geschokt.

Economen hebben aangegeven dat de wereldeconomie nog niet eerder gekenmerkt wordt door zo veel door elkaar lopende gebeurtenissen en dat de toekomst volslagen onvoorspelbaar geworden is volgens de modellen, die gebaseerd zijn op lineaire veranderingen. De gebeurtenissen in zowel het Midden Oosten als in Japan ondermijnen het monetaire stelsel dat wereldwijd berust op de Amerikaanse dollar als reservemunt. De Arabische landen ondermijnen de dollar, omdat het punt nadert waarop dollars niet meer geaccepteerd worden als betaalmiddel voor olie. De aardbeving en de nucleaire crisis in Japan doet hetzelfde, omdat dit land grote sommen geld heeft geleend aan de VS dat nu nodig is voor de eigen wederopbouw. Hier kunnen we aan toevoegen dat tijdens de 1e Dag van de negende golf in Londen een kwart miljoen mensen demonstreerden tegen de versoberende maatregelen van de Engelse regering en de Amerikaanse regering worstelt met de betaling van zijn werknemers. Nu het bijdrukken van geld om een crisis uit te stellen geen optie meer is, staat de wereld voor een mogelijk wereldwijde economische ineenstorting. De toegenomen frequentie van de negende golf van eenheidsbewustzijn zal eenvoudigweg elke poging om de wereld te stabiliseren vanuit een oud systeem, gekenmerkt door materialistische dominantie, ontwrichten. Het is vrijwel zeker dat de wereld een ernstige economische situatie zal doormaken ergens tijdens de negende golf, die moeilijker zal zijn dan die in 2008. Ik geloof dat de Negende golf van de Maya kalender de tijd van de Grote Zuivering is, zoals dat bijvoorbeeld in de Hopi Profetieën wordt verteld.

De veelvuldige veranderingen en de vele door elkaar lopende kosmische energiestromen die nu op onze planeet uitwerken raken ook aan het persoonlijke leven van velen. De invloed van deze golf veroorzaakt grote veranderingen in het leven. Het wordt praktisch, zo niet volkomen onmogelijk om zelfs op korte termijn je leven te plannen vanuit het idee dat er in de toekomst niets aan verandert. Het is een uitdaging om in balans te blijven met zoveel energieën die op ons inwerken en ons in verschillende, soms ook tegenstrijdige richtingen voortstuwen. Een van de uitkomsten van deze impulsen lijkt echter genezing en het verenigen van gezinnen en families te zijn. In mijn optiek is het de algehele bedoeling van de Negende golf om de mensen bewust te laten worden dat er geen andere weg voorwaarts is dan zich over te geven aan een goddelijke leiding teneinde een wereld van harmonie te scheppen. Mensen zullen niet langer de illusie kunnen handhaven dat ze de leiding en alles onder controle hebben. De weg van het materialisme is dood gelopen en pogingen om uitwegen te zoeken worden waarschijnlijk van alle kanten verhinderd. Het centrale thema van de Negende golf zal zijn om “los te laten”, in het bijzonder onze gevestigde vormen van overheersing. Het resultaat van de Negende golf zal, in onze traditionele blik, chaos en anarchie (in de betekenis dat niemand regeert) zijn en de mensen zullen in toenemende mate zich afvragen waar regeringen goed voor zijn en voor wie ze nodig zijn.Voor velen die de tijdversnelling, verbonden aan de Maya kalender, niet begrijpen zullen deze veranderingen ongetwijfeld beangstigend zijn. Toch zullen de veranderingen voor ons allemaal waarschijnlijk ongemakkelijk zijn ongeacht onze intellectuele inzichten. In het aanschijn hiervan zullen velen zich automatisch afvragen wat ze kunnen “doen”, terwijl “doen” en “denken” ons niet vooruit zullen brengen. De reden hiervan is dat deze chaos een noodzakelijke toestand van voorbereiding is voor de nieuwe wereld die geboren zal worden nadat we het hoogtepunt van de Maya kalender op 28 oktober 2011 hebben bereikt. Een nieuwe wereld kan alleen geboren worden uit chaos en deze chaos wordt nu geschapen door de Negende golf. Dit betekent dat onze vastgeroeste gewoonten ontwricht zullen worden om ons te openen teneinde deel te zijn van de verwezenlijking van het doel van het kosmische plan. Dit doel kan worden begrepen vanuit de Maya kalender en andere oude bronnen en dit bestaat er uit om een nieuwe wereld te scheppen die totaal verschilt van onze huidige. Als we deel willen zijn van deze verwerkelijking zal het nodig zijn dat we ons onderwerpen aan en laten leiden door het goddelijke, want de veranderingen zullen ondoorgrondelijk voor ons intellect zijn. Alleen door een dergelijke overgave zullen we in staat zijn medescheppers te zijn van een wereld die al bestaat in de goddelijke geest. De transformatie naar eenheidsbewustzijn zal een individueel transformatieproces zijn, maar zal ook gepaard gaan met even belangrijke planetaire gebeurtenissen. Degenen die de intentie delen om eenheidsbewustzijn te verwerkelijken zullen samen komen en hun harten verenigen in wereldwijde vieringen.

Ter ondersteuning van de menselijke evolutie in deze richting zal een serie planetaire evenementen worden voorgesteld en werd deze bevorderd op de website www.treeoflifecelebration.com (bestaat niet meer). Deze zijn bedoeld voor degenen die het pad voorwaarts beschouwen als een overgave aan het goddelijke en vertrouwen hebben dat er een nieuwe en betere wereld op het punt staat geboren te worden. Het is een misverstand dat de manifestatie van zo’n collectieve opzet uitgesteld kan worden naar een later moment. Het is nu of nooit. Belangwekkende gebeurtenissen zullen plaatsvinden tijdens de middenpunten van de piekperiodes (de Dagen) om tot de voltooiing te leiden. Deze serie gebeurtenissen weerspiegelen het proces van zaad tot rijp fruit dat de Negende golf in zich draagt en heeft een cumulatief karakter zodat stapsgewijs nieuwe gemeenschappen worden toegevoegd aan de reeds deelnemende groepen. Om de structuur van de Maya kalender en zijn negende golf toe te lichten dragen we een gratis (engelstalig) schema bij (pdf) dat dienst kan doen als een geleide voor hen die deelnemen aan de evenementen die leiden tot het hoogtepunt. Graag willen we jullie hulp om dit nauwkeurig te kopiëren, te verspreiden, te vertalen en in te zenden op internet en elders.

De thema’s van de eerste drie vieringen zijn al georganiseerd en in voorbereiding:
– het middenpunt van de 2e Dag (22-23 april): Ontwaken voor het Goddelijke van binnen. Divine Light Organization and the Oneness Movement http://awakeningtothedivinewithin.org (bestaat inmiddels niet meer).
– het middenpunt van de 3e Dag (28-29 mei): Het scheppen van de Heilige Ruimte van de Aarde. Een planetair Medicijn Wiel Ceremonie met inheemse volkeren.
– het middenpunt van de 4e Dag (3-4 juli): De Jeruzalem Omhelzing. Een Planetaire Omhelzing rond de Oude Stad van Jeruzalem www.jerusalemhug.org.

Om de Negende golf te voltooien zal een serie vieringen georganiseerd worden voor de resterende dagen en ik geloof dat deze meer kosmisch getint zullen zijn door de opwaartse beweging van de negen-verhalen-piramide. Voorlopig zal dit zijn:
•    het middenpunt van de 5e Dag: het scheppen van kosmische resonantie op wereldschaal
•    het middenpunt van de 6e Dag: het scheppen van de Aarde in een kosmisch kader
•    het middenpunt van de 7e Dag: Kosmische Harmonie Festival, het verbinden met Elenin/Niburu/Blauwe Ster.

Deze evenementen zijn experimenteel van aard. De frequentie toename gebiedt min of meer dat ze sneller opgezet worden en ook spontaner dan eerder het geval was. Het belangrijkste is het hartsverlangen om de heilige innerlijke verbindingen te verdiepen in een tijd waarin de buitenwereld zich in toenemende mate chaotisch toont. Als je bewegingen, organisaties, groepen of netwerken kent die zich kunnen vinden in deze vieringen, moedig ze dan aan om contact op te nemen met www.treeoflifecelebration.com. Als de huidige gebeurtenissen ertoe dienen om uitdrukking te geven aan onze collectieve intentie om eenheidsbewustzijn te manifesteren op wereldwijde schaal, dan hebben we een grote groep betrokken mensen nodig. Het gaat dan wel om wereldwijde evenementen, maar plaatselijk kan dit alleen maar met lokale groepen gebeuren in overeenstemming met hun eigen authentieke vormen van expressie. Er kunnen plaatselijk kerngroepen komen die deze vieringen stapsgewijs opzetten. Communicatienetwerken met behulp van interactieve internet technologie kunnen helpen om wereldwijde verbindingen te leggen voor deze evenementen en met behulp hiervan zal het ook mogelijk zijn voor individuen om hun eigen ceremonies te scheppen. Voor hen die geconcentreerd willen blijven op de algehele bedoeling van het kosmische plan zal een serie bijeenkomsten gedurende de Negende golf op zijn plaats zijn om verdieping van het kosmische verlangen te scheppen. De geboorte van een nieuwe wereld hangt er van af.
Carl Johan  Calleman (4 Cib in the trecena of Ben, 12th day of the 1st night of the Ninth wave, April 7th, 2011)
vertaling: ellorene westerhout