wereldwijde eenheid revolutie

Calleman plaatst de stormachtige gebeurtenissen in het perspectief van een wereldwijde eenheid revolutie en in dit artikel licht hij dit toe. Het oorspronkelijk engelstalige artikel vind je op zijn website.

Practisch de hele wereld heeft de frequentie toename ervaren, die behoort bij het Universele Tijdperk (9 maart 2011) en zich kenbaar maakte met de aardbeving in Japan en de hieruit voortvloeiende gebeurtenissen. Maar waar gaat het Universele Tijdperk eigenlijk over? De chaos en de catastrofes zijn duidelijk zichtbaar, maar de overkoepelende richting van het onderliggende proces is minder duidelijk. Voorheen heb ik de koers van het Universele Tijdperk slechts in globale termen beschreven en had ik het over eenheidsbewustzijn, maar wat is het precies en hoe zal het zich manifesteren door  middel van deze golf?

 Om dit te begrijpen kunnen we het beste beginnen bij het bestuderen van het 7e Tijdperk die in 1755 begon en een verduisterd eenheidsbewustzijn over de mensheid bracht. Het 9e Tijdperk brengt eveneens een eenheidsbewustzijn, maar dan een die verlicht is. We hebben al een opmerkelijke overeenkomst tussen beide tijdperken gevonden in de enorme aardbevingen waarmee ze van start gingen, ondanks dat ze plaatsvonden op tegenovergestelde planetaire locaties, resp. Lissabon en Japan. Een tweede overeenkomst is dat beide tijdperken begonnen met revoluties welke de bestaande systemen deden tuimelen. Het 7e Tijdperk ging gepaard met de Amerikaanse en Franse revolutie, waarvan het anti-monarchistische karakter in de loop van de tijd een wereldwijde verspreiding kreeg. De revoluties van het 9e Tijdperk wijzen niet alleen het monarchistische bestuur af, maar het verschijnsel van overheersing en heerserschap over anderen als zodanig. Dus het universele bewustzijnsveld, aangedragen door het 9e Tijdperk, staat geen systemen toe waarin mensen hun macht weg geven aan iemand die ze voor een paar jaar (bv. 4) hebben gekozen. Nu klinkt er een oproep voor een diepere vrijheid die gebaseerd is op de soevereiniteit van alle mensen.

Bovendien zal het universele bewustzijnsveld geen economisch systeem toestaan waarin de macht van het (drukken van) geld bepaalt waar mensen in hun leven aandacht aan besteden. De wereldwijde revolutie van het 9e Tijdperk is in potentie de ontwikkeling van een diepere vrijheid en eenheid dan de monarchie van het 6e en de democratische instituties van het 7e tijdperk. De drijvende kracht achter de wereldrevolutie is de goddelijke begeleiding die het eenheidsbewustzijn toelaat. Wat in de huidige wereld gaande is kan dus beschreven worden in zowel  religieuze/spirituele als economisch/politieke termen. De hoofdzaak is dat we beseffen dat uiteindelijk de loop van de gebeurtenissen en de afbraak van de overheersing het gevolg is van een kosmisch plan dat beschreven is middels de negen niveaus (tijdperken) van de Maya kalender met hun verschillende polariteiten (zie figuur). Aangezien niemand  beschikt over de macht om deze polariteiten te veranderen is de koers van het kosmische tijdsplan onomkeerbaar.

Het bewustzijn van het 9e Tijdperk werd,overeenkomstig de verwachting, het eerst duidelijk in de omgeving van de middellijn van de planeet op 12° O.L. De tegengestelde polariteiten van bewustzijn, opgewekt door het 6e en 8e tijdperk, leidden tot de ineenstorting van de overheersing langs deze meridiaan tijdens het begin van de 13e Fase van het Galactische Tijdperk op 3 nov 2010. Twee maanden later kwam dit proces aan de oppervlakte in Tunesië en Egypte. Deze revoluties werden sterk geholpen door de sociale medianetwerken, ontwikkeld door het 8e tijdperk, en toonden de opkomende rol van vrouwen en een eenheid tussen moslims en christenen in Egypte, waar de mensen in Cairo “we zijn allen Een” zongen (dat hiervan tijdelijk wat is omgedraaid verandert niets aan de globale koers van de ontwikkelingen).

 

De eenheidsrevolutie verspreidt zich zichtbaar in enkele Europese landen (zoals Portugal, Griekenland en Spanje). Op het eerste gezicht lijken de eisen van de bevolking, die vooral economisch en tegen de strenge plannen (opgelegd door de IMF/Wereldbank) gericht zijn, geen deel uit te maken van de eenheidsrevolutie. Het economische systeem staat echter ver af van de universele fundamenten en scheidt mensen in rijk en arm en velen accepteren dit niet meer. Deze Europese landen zijn, evenals de Arabische landen in Noord Afrika, gelegen rondom de planetaire middellijn en daarom al vroeg in het Universele Tijdperk in dit proces betrokken. In de voortgang van het 9e Tijdperk zullen de aspecten  die onverenigbaar zijn met de eenheid in toenemende mate worden uitgelicht en gebeurtenissen zullen, soms afgedwongen door rampen zoals in Japan, de roep om radicale verandering uitlokken. Technologieën welke niet zijn gebaseerd op eenheid met de Aarde zullen steeds meer afgewezen worden. het Universele Tijdperk zal echter geen lineair veranderingsproces naar eenheid opwekken en mensen in het uiterste westen (VS) en het verre oosten (China) zullen worden getroffen op andere manieren dan wat er in Europa en Afrika gebeurt.

Met betrekking tot het Westen zijn er discussies gaande over een zeer waarschijnlijke val van de Amerikaanse dollar (dat we als deel van de Eenheid revolutie kunnen beschouwen) en sommigen plaatsen dit in de 10e Fase (= fase van destructie: 18 aug – 4 sept). Ik zie dat echter anders en neig ertoe te denken dat de val van de dollar in stappen, gedurende de 5e (uitlopen), 7e (groeien) en  9e (ontluiken) Fase , plaatsvindt. Vanuit het perspectief van Eenheid is zo’n ineenstorting niet destructief en het lijkt me dus logisch dat het zich zal voordoen op een oneven Fase (Dag) of in een serie hiervan. Ik verwacht eerder dat de 10e Fase een tijdelijke terugkeer naar het oude geldstelsel, in een of andere vorm, zal brengen en dat is vanuit het perspectief van de Aarde juist een gevaarlijke ontwikkeling.

Aannemende dat we een val van de dollar en het wereldwijde geldstelsel naderen (dat zeker gepaard zal gaan met veel ongemak), is het juist nu de tijd om na te denken over hoe dit vervangen kan of moet worden. Veel mensen zullen, begrijpelijk, vragen hoe ze zich individueel kunnen beschermen tegen zo’n instorting en zullen manieren vinden om het geld constructief te investeren. Dat kan, maar hoeft niet te gebeuren, ondanks suggesties hoe internet hierbij van dienst kan zijn. De hier onderliggende vraag is hoe we mondiaal kunnen reageren op een financiële ineenstorting in een situatie waarin het nieuwe eenheidsbewustzijn geen ruimte laat om terug te keren naar een op geld gebaseerde dominantie, in ieder geval niet op lange termijn. Deze discussie wordt vanzelfsprekend in de publieke media niet naar voren gebracht, omdat hier het risico van uitgaat dat dan gebeurtenissen worden aangestuurd die ze juist proberen te vermijden.

In mijn ogen zijn er drie verschillende systemen die het huidige gebruik van geld kunnen vervangen, mocht zich een financiële ineenstorting voordoen. Als eerste kunnen we gewoon voortgaan te doen wat we al deden en het feit dat dit zonder de uitwisseling van geld gebeurt negeren. De boeren gaan gewoon door met het produceren van voedsel, de vrachtwagenchauffeurs blijven het afleveren in de steden, mensen blijven in hun huizen wonen zonder huur of hypotheek te betalen, etc. zonder dat we geld met elkaar uitwisselen. Dit is waarschijnlijk het beste antwoord op een financiële ineenstorting, maar het zou nauwelijks in overeenstemming zijn met de wetten en contracten, gebaseerd op de lagere bewustzijnsniveaus (de vorige tijdperken). Het zou ook problemen scheppen voor veel mensen die primair in geld handelen dat niet langer in gebruik is en het zou naïef zijn te geloven dat zo’n verandering zonder veel conflict zou verlopen.
Een tweede manier om een financiële ineenstorting te hanteren is een systeem van voedselbonnen of rantsoenering waarmee iedereen verzekerd is van toegang tot de noodzakelijke eerste levensbehoeften. Een derde alternatief is het scheppen van lokale waardensystemen als basis voor uitwisseling. Hier speelt dan wel het probleem dat groepen mensen worden buiten gesloten, zoals zij die te jong of te oud, ziek of gehandicapt zijn. Er kunnen andere alternatieven zijn om met een financiële ineenstorting om te gaan, dit zijn slechts enkele hints voor een discussie over hoe we hierop kunnen reageren vanuit een dienstbaarheid aan het geheel welke, naar mijn mening, nu noodzakelijk is.

Bovengenoemde opmerkingen impliceren een hele andere definitie van eenheid dan velen momenteel hanteren. Ze benadrukken meer de practische uitingen dan de mentale of spirituele toestand van een individu. Hiermee wil ik niet beweren dat methoden die individuen helpen om een bewustzijnstoestand van eenheid te bereiken niet waardevol zouden zijn. Voor een succesvolle wereldrevolutie is een goddelijke begeleiding nodig en vormen de deelnemers de basis hiervan in hun wens om het goddelijke plan te dienen. Deze definitie van eenheid houdt in dat een wereld van eenheid niet geschapen kan worden zonder een gezamenlijke practische inspanning. Wie we zijn wordt grotendeels bepaald door onze relaties en als we dus de aard van onze relaties met anderen transformeren op een diepe en practische manier, dan kan er een wereld van harmonie geboren worden. Niemand weet hoe deze wereldwijde eenheidsrevolutie in detail zal uitwerken, maar we weten wel dat het onomkeerbaar is en het zal waarschijnlijk intensiveren naarmate we het hoogtepunt van de Maya kalender, op 28 okt 2011, naderen. Overigens is dit de tijd waarop de komeet Elenin zich op zijn kortste afstand tot de aarde bevindt, wat ons zal begeleiden naar een kosmisch bewustzijn in spirituele zin. Dat zal uiteindelijk de situatie zijn waar de politieke en economische veranderingen het fundament voor leveren. De voltooiende datum van de Maya kalender betekent echter alleen maar dat het uiteindelijke bewustzijnsveld op aarde gevestigd zal zijn. Waarschijnlijk zal er na deze datum nog enige tijd overheen gaan voordat een wereld in harmonie tot stand word gebracht, maar “tijd” zal tegen die tijd nooit meer hetzelfde zijn.
Carl Johan Calleman, Seattle, WA (10 Krokodil en de 3e dag van de 3e Dag van de Negende golf = 22 mei 2011)
vertaling: ellorene westerhout

26 mei 2011