democratie & partijpolitiek

Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2011 hebben Haagse politici zich weer prominent in de kijker gespeeld. Een goede aanleiding om het politieke systeem eens tegen het licht van de Maya Code te houden.

Oorsprong
Democratieën ontstonden tijdens het Planetaire Tijdperk. Vóór die tijd stonden landen en volkeren onder heerschappij van koningen, keizers en admiralen. Dat paste in het bewustzijn van het Nationale Tijdperk. Vanaf het begin van het Planetaire Tijdperk, in 1755, verschuift de macht naar het volk. Aanvankelijk bestond er vooral een tweedeling: de adel tegenover de burgerij, rijk tegenover arm. Later verschijnen er ook ideeën over samenlevingsvormen zoals liberalisme, socialisme, communisme, nationalisme, confessionalisme.

Uiteindelijk heeft de democratisering zijn vorm gekregen in politieke partijen. Ze wortelen in een verdeeld volk, de erfenis van de autocratische heerschappijen die regeerden onder het motto van “verdeel en heers”. Zo bestaan de politieke partijen bij de gratie van deelbelangen. In de huidige democratie is het politieke systeem bepalend voor het landelijk bestuur. Het steunt op 4 pijlers: macht, verschil, regels en getallen.

Machtsdenken
Voor de politieke partijen is aan de macht komen het hoogste doel, omdat ze het dan voor het zeggen hebben gedurende een regeringsperiode. Ze kunnen dan hun achterban geven wat deze wil hebben en wat ze hen beloofd hebben tijdens de verkiezingen.
Vanuit het perspectief van de Maya Code vertegenwoordigt machtsdenken een bewustzijnsniveau dat tijdens het Planetaire Tijdperk tot ontwikkeling is gekomen. Vanaf 1992 leven we in de laatste fase van dit tijdperk en macht is uitgekristalliseerd. We weten waarin we macht kunnen vinden en waarmee we het kunnen uitoefenen.

Verschilsdenken
Voor politieke partijen is het verschil de basis van hun bestaan. Ze vertegenwoordigen verschillende en soms ook tegenstrijdige belangengroepen in de samenleving. Verschil van mening is essentieel voor het debat. Het is een belangrijk middel voor politici om zich ideologisch en persoonlijk te profileren. Scoren levert stemmen en stemmen levert macht. Maar het uitvergroten van de onderlinge verschillen, broodnodig voor een levendig debat, dreigt uit te lopen op een onbeheersbare polarisatie en een samenleving die onbestuurbaar wordt.
Vanuit het perspectief van de Maya Code vertegenwoordigt het denken in verschillen en overeenkomsten, evenals het oordeelsdenken, een bewustzijnsniveau dat is ontwikkeld tijdens het Stammen Tijdperk. Sinds 158.000 jaar geleden leven we in de laatste fase van dit tijdperk en onze vaardigheid in oordelen/beoordelen/veroordelen zit nu wel ingebakken. We beschikken over vele varianten en verfijningen hiervan.

Regeldenken
Voor politieke partijen is wetgeving een essentieel instrument om het land te besturen. Via wetten, regels en voorschriften kunnen ze hun ideeën realiseren en zo nodig afdwingen.
Vanuit het perspectief van de Maya Code vertegenwoordigt het denken in wetten en regels een bewustzijnsniveau dat tijdens het Nationale Tijdperk tot ontwikkeling is gekomen. Vanaf 1617 leven we in de laatste fase van dit tijdperk en wetgeving is volledig ingeburgerd in onze samenleving. Onze maatschappij is gebaseerd op een rechtssysteem met een grondwet en vele specialisaties waarbinnen rechten, plichten en gedragsregels zijn vastgelegd.

Getalsdenken
In onze cultuur hebben getallen een kwantitatieve waarde. Voor politieke partijen is het aantal bepalend voor hun zeggenschap in het parlement. De partij die de meeste stemmen weet binnen te halen krijgt de meeste macht.
Vanuit het perspectief van de Maya Code vertegenwoordigen getallen energiefrequenties en oefenen ze een specifieke invloed uit. Onder het kopje Achtergronden/Tzolkin vind je een typering van de getallen 1 t/m 13.

Het Galactische & Universele Tijdperk
Sinds 5 jan 1999 is het Galactische Tijdperk begonnen en hiermee is een nieuw besef in beeld gekomen. Nu krijgen waarheid en rechtvaardigheid de kosmische voeding om tot ontwikkeling te komen. Dat maakt dat we hieraan, collectief gezien, meer waarde gaan hechten dan aan macht en heerschappij. Hoewel macht nog steeds een sterk aanwezig element is in de wereld, zien we ook de aanvallen erop en het afbrokkelen ervan.
Op 9 mrt 2011 is het Universele Tijdperk begonnen. Dan zal ons collectief bewustzijn zich in de richting ontwikkelen van een besef van eenheid. Het zal machtsdenken, oordeelsdenken en wetsdenken als hoogste goed verstoten van de eerste plaats om dienend te worden aan “hogere waarden” als waarheid, rechtvaardigheid en harmonie. Een diep besef van eenheid dat wordt ingefluisterd door de nieuwe energiefrequentie zal het denken in macht, oordeel en regels tot dienende instrumenten om willen bouwen. Dat is wat zich op energieniveau afspeelt in het grote stellarium en in het collectieve bewustzijn.

Politieke partijen & partijpolitiek
Hoewel we van de energetische invloeden die tussen hemel en aarde hun koers volgen niet direct iets hoeven te merken, verwacht ik dat het ondermijnend werkt naar het beoefenen van de hedendaagse partijpolitiek. Het ontwikkelen van ons collectief bewustzijn in de richting van een diep besef van rechtvaardigheid en eenheid – “we zijn kinderen van één Vader” om het christelijk uit te drukken – ondersteunt noch stimuleert de waarden van de huidige politiek.
Gezien vanuit de Maya code zal de mensheid in toenemende mate vanuit de kosmos gevoed worden in de richting van waarden als: deze planeet met elkaar delen, mededogend respect voor al wat leeft, verbondenheid met de aarde en de natuur, ieders recht op een menselijk bestaan.
Politieke partijen zitten vooralsnog op een andere koers. Eenheid is niet een begrip dat ik herken in de politiek. Zelfs binnen de partij is het moeilijk om de eenheid te bewaren. Gezamenlijkheid is ver te zoeken in de moderne versnippering in kleine partijen. Respect voor elkaar wordt steeds moeizamer opgebracht in het politieke debat. Het parlement lijkt meer op een vocabulair slagveld dan een ruimte voor gesprek. In het licht van de Maya inzichten zal dit politieke systeem zijn laatste dagen beleven. En daarmee ook deze vorm van bestuur. De levensduur zal natuurlijk niet in letterlijke dagen geteld zijn, het zal jaren in beslag nemen voordat dit politieke systeem uitgedoofd is.

Democratie: het volk regeert
Het is een verdeeld volk dat nu zichzelf moet zien te regeren en het is een verdeeld volk dat, vanuit het nieuwe bewustzijn, naar eenheid zal willen groeien. Niet door een grote WereldOrde te scheppen op basis van statuten (wetsdenken) en niet gedomineerd door een deel van de wereld (machtsdenken).

Harmoniemodel
Het groeiend collectief bewustzijn dat geworteld is in rechtvaardigheid (Galactische input) en eenheid (Universele input) zal zoeken naar een bestuursvorm waarbij iedereen telt. Waarbij geen enkele groep boven een andere groep wordt gesteld of groepen bevoordeeld worden ten koste van anderen. Grote verschillen tussen arm en rijk passen niet in een harmoniemodel, wat ook weer niet wil zeggen dat we dan in een communistisch systeem terecht moeten komen. Dat is teruggrijpen naar oude vormen en terugvallen in een oud bewustzijnskader.

Synthesemodel
Met het nieuwe bewustzijn wordt het mogelijk om tegenstellingen te overbruggen, waarin ons huidig dualistische bewustzijn gevangen zit. Economie kan hand in hand gaan met ecologie. Productie (genereert geld) en dienstverlening (kost geld) kunnen een huwelijk sluiten. Met de huidige systemen en middelen kan het nog niet, maar we zullen in staat zijn na te denken over nieuwe benaderingen waarin het wèl kan. Ze zijn er trouwens al. We hebben bv. onze huidige technologie en energievoorziening grotendeels op fossiele grondstoffen gebaseerd, maar er zijn experimenten met schone en duurzame technologie in een ver gevorderd stadium. Een “bewustzijnsshift” op dit terrein zal van levensbelang zijn. Bestaande energiebedrijven hebben geen werkelijke interesse in “groene” energie. Ze hebben immers hun hele bestaan ingesteld op grijze energie en met een serieuze investering in groene energie zouden ze zichzelf om zeep helpen. Dat zullen ze overlaten aan een nieuwe generatie.

3D Evenwicht
De economie draaiend houden is politieke prioriteit. Het is ingegeven door een cultuur van commercie en consumptie met zijn vicieuze cirkel van geld verdienen om het uit te geven, zodat er weer verdiend kan worden. Hier wordt veel aan opgeofferd.
Vanuit een eenheidsbewustzijn zal de prioriteit verschuiven naar zorg voor de planeet met alles erop-eraan-erin-erboven. We zullen beter in staat zijn evenwicht te scheppen. Niet door verschillen tegen elkaar af te wegen, maar door dieper inzicht in de onderlinge verbondenheid en verhoudingen en het kijken naar gehelen in plaats van delen. We zullen in staat zijn ons uit het 2D-denkmodel te bevrijden en een 3D-visie te ontwikkelen. Het zal mogelijk zijn verschillen en tegenstellingen te integreren tot een functionerend geheel.

Samenwerking
Levend vanuit een eenheidsbesef blijven verschillen wel bestaan, maar hoeven wij er ons niet mee te identificeren. Dat haalt de angel uit de politieke strijd. Desondanks blijven er vele wegen naar Rome leiden en naar politieke doelen, die vaak in essentie meer gemeenschappelijkheid vertonen dan het debat doet vóórkomen. Het samen toewerken naar een rechtvaardig en zorgend bestuur zal meer opleveren dan het tegenstemmen en periodiek terugdraaien van plannen en projecten. We hoeven slechts de focus te verschuiven van verkondigen naar luisteren.

Luisteren
Wat is er eenvoudiger dan te beginnen met oprecht naar elkaar te luisteren? Ik weet dat het verre van eenvoudig is, want met je hart en je verstand luisteren is een ware kunst. Toch is luisteren een wezenlijk begin om de politiek te hervormen en van deze tijd te maken. Luisteren naar elkaar zal louterend werken naar de samenleving die nu kunstmatig in een permanente staat van oorlog wordt gehouden door het politieke debat. De prioriteit zou dan liggen bij het in evenwicht brengen (en vervolgens houden) van de hele planeet in al zijn verscheidenheid: materieel en immaterieel, fysiek en spiritueel. Alle sectoren zijn gelijkwaardig: de aarde met haar grondstoffen (mineralen en metalen), het planten- en dierenrijk, mensen en hun culturen, het klimaat en het milieu zoals wij dit hebben gecreëerd, samenleving en maatschappij, industrie en infrastructuur, dienstverlening en onderwijs, de hele santekraam dus. Het zou de eerste en voornaamste zorg zijn, omdat in evenwicht alles zijn plek kan vinden.

Laatst aangepast op zondag, 27 maart 2011