een tussenbalans

Het Universele Tijdperk (de Negende Golf) loopt nu al een tijdje, we zijn inmiddels over de helft (10e fase). Het oude bewustzijn doet luid van zich spreken, het nieuwe bewustzijn steekt in verschillende vormen de kop op.

Wat kunnen we er op dit moment over zeggen? Op uiteenlopende terreinen zijn heftige dingen gebeurd en nog steeds aan de gang. Het is niet alleen de wereld die omgeschud en opgeschud wordt, ook de planeet zelf is er in betrokken. Voor de slachtoffers van natuurgeweld is het een zwaar jaar. Voor mogelijk nog meer mensen is het een angstig jaar met veel vrees voor de toekomst. Iedereen kan zijn eigen gelijk wel vinden in de interpretatie van gebeurtenissen. De Mayakalender biedt echter een visie op de planetaire turbulentie dat hoop geeft en, wat mij betreft, vooral inzicht en begrip.

het oude bewustzijn
Het oude bewustzijn vertegenwoordigt alles wat gebaseerd is op machtsdenken (7e Golf), hokjesgeest (6e Golf) en oordeelsdenken (5e Golf). Tijdens het Galactische Tijdperk (8e Golf), dat in 1999 begon, werd hier al een bres in geslagen, omdat er toen een bewustzijn groeide dat waarheid en ethiek samensmolt. Toen ontstonden er kritische vragen bij veel vanzelfsprekende zaken. Ik denk bv. aan het verstrekken van ruimhartige bonussen aan de zeer welgestelden. Ik denk ook aan de veranderingen in de rechtspraak waarbij vormfouten aan de orde van de dag zijn en de bestaande wettelijke regels onder vuur zijn komen te liggen. Het Galactische Tijdperk deed ook een galactisch bewustzijn ontwaken: het besef begon door te dringen dat we wel eens niet de enige levende wezens in het heelal zouden zijn (het aantal channelingen en hooggevoelige mensen steeg enorm). En dat we veel meer mondiaal begonnen te denken, ook dankzij internet dat ons wereldwijd liet worden. Dit laatste vormde een bedreiging voor het nationalistisch ingestelde bewustzijn dat hierop reageerde met oa. de oprichting van populistische partijen.

Bestuurlijke organisaties, bedoeld om de groeiende samenleving in te delen en op orde te houden, hebben lang de tijd en de gelegenheid gehad om tot mondiale systemen uit te groeien. Ik denk dan aan de rechtspraak, de gezondheidszorg met in zijn kielzog de farmaceutische industrie, de technologie die multinationals voortbracht en de samenleving omvormde tot consumptiemaatschappij. De bankwereld kon hierdoor uitgroeien tot een imperium. De regering veranderde van bestuur naar politiek en debat. Al deze tot systeem uitgegroeide voorzieningen hebben zich in de loop van de tijd verankerd in de wereld, maar ze kenmerken zich wel door machtsblokvorming in stand gehouden door stilzwijgende regels. Echter, de vanzelfsprekendheden van weleer tellen niet meer.

wereldwijde ontevredenheid
We zien dat er zich nu een wereldwijde ontevredenheid aftekent over de ongelijkheid die de systemen in zich dragen. Die ontevredenheid is gericht op vele “instanties” en heeft vele uitlaatkleppen.

de Arabische Lente
De Arabische Lente is hier een duidelijk voorbeeld van. De Arabische landen (maar niet alleen zij) hebben een bestuurssysteem dat stevig verankerd is in het stammenbewustzijn (4e Golf) en alle ontwikkelingen van de hierop volgende tijdperken (logica, wetstructuur en machtsstructuur) zijn hier veel sterker in geworteld dan in de landen met een democratische structuur. Het nieuwe bewustzijn dat in de jongeren onder het volk wakker is, is de motor tot de protestacties. En die motor is ongelooflijk sterk zoals we kunnen zien aan de resultaten in Tunesië en Egypte, aan de volharding in Jemen en Syrië en aan de vechtlust in Libië. Het oude bewustzijn kan echter heel weerbarstig zijn zoals we zien in Libië en Syrië.

democratische onlusten
Ook de rellen in Engeland, hoe onacceptabel de vernielzucht ook is, zijn een uitdrukking van de ongelijke verdeling in de samenleving. Westerse democratieën hebben de schijn vrij van klassenverschillen te zijn, maar in de dagelijkse praktijk komen ze nog op alle terreinen voor. Ongelijkheid is een kwestie van bewustzijn, je persoonlijke instelling, niet van een politiek systeem of een regel in de grondwet.
De protesten in Madrid tegen het bezoek van de paus vanwege de enorme kostenpost voor Spanje is begrijpelijk als we ons realiseren dat dit land zich op de rand van de financiële afgrond bevindt, terwijl het Vaticaan stinkend rijk is. Zelfs in Israël rommelt het tussen de bevolking en de regering vanwege de verslechterde financiële situatie.
Ook hebben veel Amerikanen genoeg van het optreden van hun politieke leiders die maar geen overeenstemming konden bereiken over de bezuinigingen. Het lijkt erop dat ze dit keer toch te ver zijn gegaan met het machtsspel.

behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst
Het meest opvallende systeem dat op instorten staat is de economie annex het geldstelsel. De fundamenten van de huidige economie zijn in zeer sterke mate gebouwd op oude waarden. Met de komst van het nieuwe bewustzijn worden deze oude waarden niet meer ondersteund. Een van de grootste valkuilen van de economie en de financiële wereld is het principe van zelfverrijking. Geld is van oorsprong een middel, maar het is tot doel verheven en daarmee buiten zijn boekje gegaan, zou je kunnen zeggen. De economie heeft zich opgesplitst in een fysieke economie (gebaseerd op concrete goederen en diensten) en een virtuele economie (gebaseerd op papieren getallen). De fysieke economie vertegenwoordigt nog steeds het huishoudboekje van de staat, maar is volledig in de schaduw komen te staan van de virtuele economie wat slechts een waardering vertegenwoordigt. Die waardering is gebaseerd op verwachtingen (winst of verlies) en in de versnelde tijd, waarin wij nu leven, ontpoppen ze zich tot hypes wat tot instabiliteit van de financiële markten leidt.

De virtuele economie en het virtuele geld zijn van het oude bewustzijn en ze gaan krakend en denderend ten onder volgens de verwachting van de Mayakalender. Omdat ze namelijk niet stroken met de nieuwe tijd, het nieuwe bewustzijn, dat vanuit eenheid opereert. Het nieuwe bewustzijn hecht meer waarde aan samen delen en de aarde in balans brengen. Daar past zelfverrijking en grenzeloze exploitatie van de aardeschatten niet in. Wat wel past in het nieuwe bewustzijn zijn de duurzame projecten en mogelijk ook het microkredietstelsel.

het nieuwe bewustzijn
Het nieuwe bewustzijn priemt omhoog als (misschien nog enigszins verdwaalde) krokussen uit de traditionele bewustzijnsbodem. Nog niet zo talrijk misschien, hoewel het Tahrirplein in Caïro een bont gekleurd veld liet zien. De jeugd in de Arabische landen denkt heel anders over het landsbestuur dan de traditionele elite en heeft het helemaal gehad met de ongelijkheid en corruptie. Vrouwen nemen geen genoegen meer met hun tweederangs burgerschap en hun beperkte vrijheden. In Iran verloopt dat nog uiterst moeizaam, maar in Saudi-Arabië hebben ze wat kunnen meemaken met de actie Women2Drive.
De enorme donatie-actie in Londen laat zien dat mensen zich daadwerkelijk verbonden voelen met de slachtoffers onder de middenstanders van de rellen. Ontredderde jongeren werden na het noodweer op Pukkelpop (Hasselt, België) door vele omwonenden opgevangen en geholpen.
Diverse regeringen (Japan, Duitsland, Zwitserland, Italië) zijn afgestapt van kernenergie als voornaamste bron van energie. Bestaande kerncentrales worden gesloten en ontmanteld om plaats te (gaan) maken voor duurzame energiebronnen. De vorming van energie uit koude fusie is mogelijk een interessante ontwikkeling, waarvoor plannen bestaan om in october 2011, als de Mayakalender afloopt, een grote demonstratie te organiseren.
Uit een wereldwijd onderzoek van Letsheal.org kwam tevoorschijn dat onbaatzuchtigheid meer als vervullend wordt ervaren dan de dingen die je puur voor je zelf doet. Persoonlijk was ik er niet heel erg van onder de indruk, maar het tekent wel deze tijd dat dit onderwerp van onderzoek kan zijn.
Het homohuwelijk, als maat voor gelijkberechtiging ongeacht sexuele voorkeur, wordt in steeds meer landen wettelijk toegestaan. De doodstraf verliest steeds meer terrein.

klimaat
De aarde en het klimaat vertonen onrust en extremen. Het Universele Tijdperk begon dramatisch met de aardbeving en tsunami in Japan. Maar, behalve de vele naschokken hier, waren er ook elders ongewone aardbevingen zoals in Spanje en Turkije. Ook vulkanen roeren zich. Hun aswolken hinderen niet alleen het luchtverkeer, maar verwoesten ook hele stukken natuur (Zuid-Amerika).
Het weer laat zich ook in meer uitersten zien: hittegolven, koudegolven, regenval met overstromingen, aardverschuivingen en modderstromen, droogte en tornado’s. Europa beleefde een Pasen in zomerse temperaturen.

op de voorgrond
Het geheel overziend springen de gebeurtenissen op economisch en politiek terrein het meest op de voorgrond. Ze vertonen zich als ineenstortende systemen, omdat hun werkwijze en mentaliteit niet meer “van deze tijd” zijn. De nieuwe mentaliteit waarvan bv. saamhorigheid en een eerlijke verdeling de thuisbasis is, ondersteunt de zelfverrijking en corruptie aan de top niet meer. Dit lijken de twee grote slagvelden tussen het nieuwe en oude bewustzijn in de wereld.
De nieuwe media, met name internet en digitale gemeenschappen als Facebook, Twitter, maar ook een wat oudere variant als Hyves, spelen een katalyserende en versnellende rol in de huidige veranderingsprocessen, die in de toekomst mogelijk als de “grote omwenteling” de wereld in gaan.

Laatst aangepast op zondag, 21 augustus 2011.