eenheidsbewustzijn & ego

Om het Universele Tijdperk (de Negende Golf) zijn beslag te laten krijgen is er een sterke aansporing om ons te concentreren op eenheidsbewustzijn en ons ego opzij te zetten. Vanuit spirituele hoek worden we al langer uitgenodigd, of verleid zo je wilt, om onze focus te verschuiven van ego naar eenheid. Hoewel ik de waarde hiervan onderschrijf, lijkt het me goed om hier wat kanttekeningen te plaatsen en dit thema een beetje te verhelderen. Ik gebruik overigens eenheidsbewustzijn en universeel bewustzijn door elkaar.

grenzen en grenzeloosheid
Het ego, als individueel bewustzijnsveld, is bedoeld om de mens als individu te begrenzen in het (totale) bewustzijn dat oneindig is. Het universele of eenheidsbewustzijn staat voor een grenzeloos en vormloos bewustzijnsveld, dat mogelijk overeenkomt met het totale bewustzijn. Met het verzoek het ego opzij te zetten wordt er van ons gevraagd om de grenzen op te heffen en dat druist tegen de natuur van het ego in. Het is een benadering die bovendien niet helemaal zonder gevaar is. Als we al in staat zijn om de individuele begrenzing van het ego te doorbreken, dan betekent dit dat we geen bescherming meer hebben. Dat zal de instinctieve overlevingskracht, die ons behoedt voor onbeheersbare ervaringen, in de problemen brengen. Het universele bewustzijn vertegenwoordigt krachten met een niet te onderschatten dieptewerking in het persoonlijk bewustzijn. Mede gezien het feit dat we in het westen de kennis noch de ervaring hebben met deze krachten, zijn we dus ook niet in staat om eventueel ontstane problemen op te lossen. Ik pleit er voor om met behoud van het ego ons open te stellen voor het eenheidsbewustzijn. Dit zal niet voor iedereen even gemakkelijk zijn, maar wel veiliger.

van groep naar individu
Vanuit de Mayakalender gezien is het ego een betrekkelijk jonge specialisatie van het bewustzijn. In het Stammen-, en ook het latere Regionale Tijdperk leefden we vanuit een (onbewust) groepsbewustzijn. De stam, en later het volk, vormde het kader waarbinnen we leefden, dachten, voelden en handelden. Er was geen besef van een eigen individualiteit. Alles stond in dienst van de groep en alles was gericht op de instandhouding en het voortbestaan van de groep, zo nodig ten koste van de leden. Tijdens het Nationale Tijdperk komt er een individueel bewustzijn tot ontwikkeling en tijdens het Planetaire Tijdperk wordt dit versterkt door een besef van de eigen kracht. Het ego is opgestaan. De ontwikkeling van het individueel bewustzijn betekende een afscheiding uit de verbondenheid van het groepsbewustzijn. Een individuele kern maakte zich los om een eigen bewustzijnsveld te scheppen met een ander oogmerk, namelijk instandhouding en voortbestaan van het individu, zo nodig ten koste van de groep.
Met de afscheiding van het individuele bewustzijn uit het groepsbewustzijn ontstond er een binnenwereld tegenover een buitenwereld. Het verschil was geboren en sindsdien hebben we een dualistisch bewustzijn. Er zijn veel leerprocessen verbonden aan het individuele bewustzijn. Je moet met jezelf leren omgaan, in een relatie kunnen verkeren (verkering) en in een groep functioneren. Dit hele ontwikkelingsproces zien we ontvouwen in de leeftijdsfasen van de mens.

persoon en individu
Wat we normaliter ‘ego’ noemen beschouw ik als een voorfase van het volledig ontwikkelde individuele bewustzijn. Het ego regelt weliswaar de begrenzing van de persoon met de wereld, maar het is een kwetsbaar bewustzijnsveld. Het ego is vooral een persoonlijk gemaakt bewustzijnsveld en het volledig ontwikkelde ego is pas een echt individueel bewustzijnsveld. Wat is het verschil?

Het persoonlijk bewustzijn, met het ego als centrum, ontlenen we aan de buitenwereld. Onze binnenwereld bouwen we hieruit op. De bouwstenen zijn onze ervaringen met de groepen waarin we opgroeien, zoals ouderlijk gezin, familie, school en opleiding, buren en vrienden; alle mensen met wie we te maken hebben en die invloed op ons hebben. Onze binnenwereld is eigenlijk de buitenwereld naar binnen geplooid, geïnternaliseerd, maar nog niet geïndividualiseerd. Het is het deel van de buitenwereld dat we tot onze persoonlijke wereld rekenen. Dit maakt dat we in contact met de buitenwereld al gauw bezig zijn ons “zelf” te vergelijken om er vervolgens over te oordelen. Dit ego, of persoonlijk bewustzijn, is afgestemd op de groep en het werkt op basis van onderscheid en zit gevangen in het spanningsveld tussen overeenkomst en verschil. Het is wit of zwart, goed of slecht. Omdat ons persoonlijk bewustzijn is samengesteld uit het groepsbewustzijn verliezen we onze individualiteit makkelijk wanneer we in een groep verkeren. We zien dan ook dikwijls dat de groepsnorm belangrijker is dan de persoonlijke norm. Hoe groter de groep, hoe makkelijker groepsgedrag het van de leden overneemt. We zien dit in allerlei groepen spelen, van familiekring tot beroepskring, van religieuze tot politieke groepering. En we weten allemaal hoe moeilijk mensen zichzelf in de hand kunnen houden in een opgewonden massa. Het ego als persoonlijk bewustzijn is een wankele basis om stand te houden in de wereld, maar ook om ruimte te scheppen voor het eenheidsbewustzijn.

van ego naar zelf
Als we ons persoonlijk bewustzijn tot stand hebben gebracht, zo gemiddeld tegen de dertig, hebben we een basis om naar onszelf te gaan kijken (zelfreflectie). Dit houdt in dat we een nieuw centrum creëren in het persoonlijk bewustzijnsveld waarmee we twee kanten tegelijk kunnen overzien: binnen en buiten. Het ego kan maar één kant tegelijk zien: binnen of buiten. De nieuwe bewustzijnskern werkt als een spiegel en we zien de samenhang tussen onze acties en de consequenties, wat we zaaien en oogsten. Met het dragen van eigen verantwoordelijkheid krijgen we behalve de consequenties voor onze kiezen ook de mogelijkheid om te kiezen. Wat niet goed (naar onze zin) ging kunnen we veranderen. Van onze fouten kunnen we leren, terwijl in het groepsbewustzijn (en als afgeleide hiervan het persoonlijk bewustzijn) een fout met straf wordt beloond.
In dit proces van leven en terugkoppelen verschuiven we onze identificatie met de groep (de buitenwereld) naar het individu, of zo je wilt: naar onze ziel. Onze innerlijke ruimte blijkt veel groter te zijn dan het persoonlijke bewustzijnsveld. Het bevat onder andere informatie over ons levensplan en vorige levens, maar ook de communicatie met levende energieën behorend tot de dimensie buiten de wereld of de aarde.
Terwijl we voor de buitenwereld nog gewoon een persoon blijven (mens onder de mensen), hebben we het vermogen om een innerlijk op te bouwen dat verbindingen heeft met de pijlers van het leven zelf. Dit levert een solide en tegelijk flexibel individueel bewustzijn dat veel beter toegerust is om ervaringen vanuit het universele bewustzijn te kanaliseren, synchroniseren en coördineren. Vanuit dit volwassen ego, ook wel ware ego of zelf genoemd, kunnen we zonder verlies van onze individualiteit, met een open geest andere bewustzijnsvelden toelaten. De grenzen zitten niet potdicht, zoals bij het persoonlijke ego, maar ze zijn transparant aanwezig.

ruimte voor eenheidsbewustzijn
Het universele of eenheidsbewustzijn is een oneindig, omnipotent en volledig omspannend bewustzijnsveld dat alle kleinere velden, oa. persoonlijk, individueel en groepsbewustzijn, in zich sluit. We hebben hier al wat voorbeelden en voorproefjes van gehad dankzij spirituele leraren die in de 2e helft van de 20e eeuw in het westerse leven opdoken. Zij hebben ook technieken en methoden aangereikt om op een veilige manier in contact te komen met het universele bewustzijn. In dit bewustzijnsveld is er geen onderscheid meer. Het leven presenteert zich hier holistisch, dat wil zeggen in totale verwevenheid. Vanuit het eenheidsbewustzijn voel ik wat in jou leeft en jij voelt wat in mij leeft, omdat we in deze dimensie geen afzonderlijke personen zijn. We kunnen zelfs gewaarworden wat er in plant en dier leeft en wat een steen ons heeft te vertellen, omdat we in dit veld geen aparte wezens zijn. “In lak’ech”, zegt de Maya en dat betekent: ik ben een andere jij. Deze wezenlijke verwantschap zal door het nu ontwaakte eenheidsbewustzijn prominenter gaan worden beseft. Het betekent ook dat als ik jou pijn doe, ik mezelf ook pijn doe. Energetisch werkt dit al zo, alleen beseffen we het niet of onvoldoende.
Vanuit het eenheidsbewustzijn kunnen we in elkaars harten kijken en gewaarworden wat er wezenlijk leeft in jou, in mij, in ieder van ons. De aandacht die zich verbindt met het hart roept een gevoel op van (h)erkenning, bevestiging en veiligheid. Het hart heeft lief en zal nooit kwaad doen.
Het universele bewustzijn brengt ons ook in verbinding met levende energieën die niet van de wereld zijn. Je kunt dan denken aan communicatie met gidsen aan gene zijde, engelen en bewoners van andere sterrenstelsels. Ook brengt dit bewustzijnsveld onze individuele verbondenheid met het leven tot leven en komen we in contact met diepere lagen in ons individuele bewustzijnsveld waardoor we bv. herinneringen krijgen van vorige levens en kunnen communiceren met onze voorouders.
thuban evolution

Hoe dan ook, het universele bewustzijn brengt ons ervaringen en gebeurtenissen die zowel in het grote als in het kleine altijd groots zijn. Het persoonlijke ego is te klein gekaderd om dit te bevatten en zal gemakkelijk van zijn sokkel worden gelicht. Voor het individuele ego kan het ook even slikken zijn, maar dit centrum kan het toch beter bevatten. Onder andere omdat het bv. niet dwangmatig een verklaring zoekt, maar vooral omdat het verankerd is in het totale bewustzijnsveld. Het persoonlijke ego heeft zijn wortels voornamelijk in het groepsbewustzijn en dat is niet diep genoeg om staande te blijven in overweldigende situaties. Eén overstroming ontwortelt het persoonlijke ego uit zijn oppervlakkige grond om vervolgens doelloos af te drijven naar onbekende oorden. Hiervan hebben we al treurige voorbeelden kunnen zien bij mensen die zonder gedegen voorbereiding eenheidservaringen beleefden. In het lichtste geval staan ze niet (meer) met beide benen op de grond (zwevers) of is hun autonome zenuwstelsel permanent ontregeld. In ernstiger gevallen verliezen ze hun individuele begrenzing met psychiatrische beelden tot gevolg, variërend van psychose tot meervoudig persoonlijkheidssyndroom.

vertrouwen
Volgens de Mayakalender worden we nu ‘bestraald’ door een nieuwe energiefrequentie die zowel de aarde als ons bewustzijn beïnvloedt. Voor de aarde betekent het dat de aardkern, in een nieuwe resonantie met de kosmos, andere (convectie)stromingen in gang zet naar de aardkorst en de aardsfeer. Voor ons bewustzijn betekent het dat een subtieler (hoogfrequenter) bewustzijnsveld tot leven is gekomen met kenmerken als eenheid, harmonie en universaliteit. Het levert totaal nieuwe ervaringen op, van exotisch tot afschuwelijk, maar altijd indrukwekkend.
Het zal een kunst zijn om staande te blijven en dat is tegelijk de opgave. Vertrouwen is nu een belangrijk baken om aan vast te houden. Vanuit het individuele bewustzijn zal dit makkelijker zijn. Het persoonlijke ego zal verklaringen zoeken (waarom overkomt dit mij?) en gevangen zitten in de dualistische sfeer van de goed/kwaadgezindheid van het leven. Antwoorden binnen dit kader zullen uitblijven, tenzij het persoonlijke ego allerlei nieuwe theorieën gaat verzinnen (gebaseerd op traditionele uitgangspunten). Het zal helpen als het persoonlijke ego begint aan te nemen dat het leven noch goed- noch kwaadaardig is, aanvankelijk als pleister op de wond en vervolgens als eerste stap op weg naar vertrouwen. De processen die door het universele bewustzijn worden geïnitieerd voltrekken zich namelijk zonder onze bemoeienis. We hebben ze te ondergaan en kunnen proberen er het beste van te maken.

Het universele bewustzijn zal zowel het individuele als het persoonlijke ego integreren. Het individuele ego zal als het ware thuiskomen, ook al blijkt het huis veel groter dan het ooit had kunnen dromen. Het persoonlijke ego zal moeite hebben zijn dominante positie op te geven. Het opzij zetten van het persoonlijke ego zal tot repercussies leiden: op andere terreinen en onverwachte momenten kan het keihard terugslaan. Omdat het ego geworteld is in de ondiepe grond van het groepsbewustzijn is het kwetsbaar voor tegenwind en onderstromen. Het kan hier verschillend op reageren, maar het gebeurt altijd vanuit een overlevingsstrategie. Deze kwetsbaarheid leidt tot egoïsme en dat levert altijd hinder op, niet in de laatste plaats voor de persoon zelf.
In de wereld is het persoonlijke ego het visitekaartje van het individu. De moderne maatschappij doet een steeds dringender beroep op ons om meer verschillende rollen tegelijkertijd en liefst perfect te spelen. Dat zet het ego flink onder spanning.
Vanuit de Mayakalender gezien zit het persoonlijke ego in de slotfase van zijn ontwikkeling. Het is uitontwikkeld en voelt zich op de toppen van zijn kunnen. Dat is ook zo, want het bevindt zich op zijn hoogtepunt. En in zijn voltooiing zal het geconfronteerd worden met zijn beperking.

verankering van het eenheidsbewustzijn
Velen zijn reeds onderweg van persoonlijk ego naar individueel ego en in staat, wanneer de situatie hierom vraagt, de afweging te maken welk ego ze zullen inzetten. Het individuele ego kan meer kanten van de persoonlijkheid toestaan en waarderen wat een soepeler overschakeling mogelijk maakt. Het tot leven komen van het eenheidsbewustzijn zal de ontplooiing van het individueel bewustzijnsveld bovendien ondersteunen en het vertrouwen in het (eigen) leven doen groeien. Dit moet een aanmoediging zijn om voort te gaan op de weg die al is ingeslagen.

Op deze groep, maar meer nog op degenen die al (grotendeels) vanuit het individueel bewustzijn leven, rust de taak om het universele bewustzijn te verankeren in de mensheid. Dit zijn de licht- of frequentiewerkers, die zeer waarschijnlijk de huidige bewustzijnsveranderingen opmerken. Hun eigen individuele verankering in het leven vormt de matrijs voor het universele bewustzijn om te wortelen in de wereld. Tegelijk zal het individuele bewustzijn zelf ook dieper verankerd worden in het totale bewustzijn wat (ingrijpende) veranderingen voor hen persoonlijk teweeg kan brengen. Het zal voor iedereen een spannende tijd zijn en mededogen voor iedereen is hier wel op zijn plaats.

Laatst aangepast op zaterdag, 14 mei 2011 15:26