het nieuwe bewustzijn

De manier waarop we de werkelijkheid waarnemen is afhankelijk van de toestand waarin ons bewustzijn verkeert. De Maya’s en andere inheemse volkeren hebben hierop een interessante kijk.

dualistisch bewustzijn
De Maya’s vertellen ons dat we gedurende zeer lange tijd ondergedompeld zijn in een dualistisch bewustzijn. Het is een bewustzijnstoestand die in een polariteit gevangen zit. Hierdoor denken we in tweedelingen en de heftigste hiervan is wel de scheiding van alles in goed en kwaad. Dit is de oorzaak van zeer veel leed in de wereld. De verwoesting van de natuur en uitbuiting van de aarde is hier het gevolg van, omdat we de natuur niet als iets zien waarmee we verbonden zijn, maar tot bedreiging hebben verklaard.

Onze wereld en onze cultuur zijn gebouwd op dit polaire bewustzijn en daarom vinden we het normaal dat de mensen verdeeld zijn in rijk en arm, goed en slecht, vriend en vijand, etc. Alle huidige systemen zijn hierop gegrondvest, zoals regeringen, het financiële systeem en de religie. Maar dit gaat volgens de Maya’s veranderen.

Rond deze tijd bevinden we ons in het einde der tijden ofwel het einde van een reeks cycli. Calleman verwijst naar 9 evolutiecycli waarvan de laatste is begonnen op 9 maart 2011, wat hij de Negende Golf noemt. Anderen, die eveneens beweren de Maya’s te vertegenwoordigen, spreken van een andere cyclus, die verwijst naar de precessie-beweging, welke ook in de astronomie/astrologie bekend is. Deze cyclus heeft een totale looptijd van 26.000 jaar en rond deze tijd is het einde van een ronde, met hierna natuurlijk het begin van een nieuwe ronde.

Hoe ons bewustzijn tot stand komt en hoe het op planetaire schaal wordt beïnvloed is wetenschappelijk (nog) niet zo beschreven, maar er staan ons vele verhalen ter beschikking vanuit de spirituele/inheemse hoek. Een van de factoren die hierin een belangrijke rol speelt is het magnetische veld van de aarde. Dit zou in verband staan met een bewustzijnsveld rondom de aarde wat men ook wel het raster noemt. Dit raster maakt deel uit van een veel grotere eenheid waarin de aarde, de maan, de zon en de sterren betrokken zijn.

eenheidsbewustzijn
Linksom of rechtsom zijn de Maya’s, en ook andere groepen van inheemse culturen waaronder de Hopi’s, het erover eens dat deze periode niet alleen het einde van het dualistische bewustzijn betekent, maar ook het begin van een holistisch of eenheidsbewustzijn, en ook de term universeel bewustzijn wordt hier wel genoemd. De aarde bevindt zich al in deze overgang, dat eigenlijk een proces is, en alles wat op aarde leeft dus ook. De verwachting is dat het voor ons betekent dat we de werkelijkheid op een nieuwe manier zullen (kunnen) waarnemen waarin scheiding en afgescheidenheid niet meer bestaan. Dus dat houdt in dat we de eenheid van alles, het leven in zijn totaliteit, zullen (kunnen) beseffen en van daaruit denken, voelen en handelen. Het zal om de totaliteit gaan, met respect en ruimte voor alles, en niet om een totalitaire benadering. De verwachting is dat alle systemen gebaseerd op scheiding en verdeeldheid instabiel zullen worden en uit elkaar zullen vallen, waarna ze zullen worden vervangen door nieuwe systemen gebaseerd op het nieuwe bewustzijn. We kunnen dan bv. denken aan bestuurlijke vormen. Met name dictatoriale regimes zijn over hun houdbaarheidsdatum heen, maar ook regeringen die de binding met hun kiezers kwijt zijn en waar het politieke spel de kunst van een evenwichtig beheer heeft overwoekerd, wat het geval is met veel nationale regeringen, zowel in het oosten als in het westen. We kunnen ook denken aan het banksysteem en de financiële wereld waar het beheer van geld en bezit is uitgedraaid op verrijking van de bankiers ten koste van de mensen die hun bezit hebben toevertrouwd aan de bankwereld. We kunnen ook denken aan godsdiensten die zich tussen God en de mens hebben geplaatst en het volk laat geloven dat zij zelf niet kan communiceren met hun Schepper. Alle systemen die op een of andere manier macht over anderen uitoefenen of de instandhouding van het systeem boven alles stellen (ten koste van ..), zullen geen voeding meer krijgen en waarschijnlijk weerstand en verzet gaan ontmoeten, eventueel wordt de aanval op hen geopend. Waarom?

Omdat, wanneer het nieuwe bewustzijn voldoende gevestigd en geworteld is op deze planeet, men het op deze verouderde, traditionele manier niet meer wil. Omdat het in het nieuwe bewustzijn niet meer past, men er gewoon anders over denkt en niet meer meedoet aan het oude systeem. En als een systeem niet meer door de mensen gedragen wordt, is het systeem ten dode opgeschreven. Dus de verwachting is dat veel traditionele systemen en instellingen, die wij nu nog normaal vinden, hun macht zullen verliezen en zullen afbrokkelen. Er zullen nieuwe systemen hiervoor in de plaats komen die de gelijkwaardigheid van de mensen, de natuur en de aarde (gezien als levend lichaam) als basis hebben.
Calleman heeft de omslagdatum op 28 oct 2011 berekend. Maar ook wordt er, namens de Maya’s, een periode genoemd die ligt tussen 2008 en 2015. We zullen afwachten en kijken of zich iets van deze aard gaat voltrekken.

Het nieuwe bewustzijn, veelal eenheidsbewustzijn genoemd, wordt dikwijls afgezet tegen het “egoïstische” ego dat alleen zichzelf voor ogen heeft en anderen te kort doet. In het artikel “Eenheidsbewustzijn en Ego” beschrijf ik dat er eigenlijk 2 varianten zijn waarvan er inderdaad één beantwoordt aan dit negatieve beeld.

Maya “deskundigen”
Verwijzingen naar Calleman’s werk over de Maya kalender kan je ruimschoots vinden op deze website. Hiernaast wil ik ook de aandacht vestigen op Drunvalo Melchizedek die met veel interessante achtergrond informatie over de Maya’s profetieën op de proppen komt. Niet vanuit een wetenschappelijke, maar vanuit een “inheemse” invalshoek. Alle mensen die menen de Maya’s te vertegenwoordigen zijn naar mijn mening de moeite waard om kennis van te nemen. Ieder kan zelf beoordelen bij wiens verhaal hij zich thuisvoelt.

Laatst aangepast op zondag, 29 mei 2011 19:09