kometen & profetieën

Dit najaar zullen drie kometen de aarde erg dicht naderen op hun reis door de ruimte. Het zijn Honda, Elenin en Levi. Elenin wordt als de belangrijkste van deze drie beschouwd. Wat hiervan de gevolgen zullen zijn voor onze planeet is op dit moment niet goed vast te stellen. Wel opmerkelijk zijn echter een aantal profetieën over het verschijnen van deze hemellichamen in relatie tot het einde der tijden.

Dit artikel vindt zijn basis in het engelstalige artikel “Comets Honda and Elenin fulfill Mayan, Hopi and Christian Prophesies as the Mayan calendar approaches its end on October 28, 2011” van Calleman. Het samenvallen van astronomische waarnemingen, de Mayakalender en meerdere profetieën in de huidige tijd is de aanleiding om er eens dieper in te duiken.

Dit najaar dringen 3 kometen ons zonnestelsel binnen: Honda, Elenin en Levi. Honda zal in het begin van de 10 fase, rond 17 aug 2011, zijn maximale nabijheid bereiken. In het begin van de 12e fase, rond 25 sept 2011, zal Elenin tussen de zon en de aarde in komen en tussen 16-20 oct 2011 zal deze zijn maximale nabijheid bereiken. In zijn kielzog komt dan ook nog Levi even langs wippen. Zoals gezegd wordt aan Elenin de meeste waarde gehecht.
Profetieën van de Hopi indianen en christenen vertellen van een einde der tijden die wordt aangekondigd door een of twee hemellichamen. De Mayakalender dateert dit jaar (2011) als het einde van een lange serie tijdperken.

profetieën
Zowel bij de Hopi indianen als onder christenen bestaat dus een profetie over het einde der tijden en de verschijning van twee hemellichamen vormen hiervan de voortekenen. De Hopi beschrijven de verschijning van de Blauwe Ster Kachina (het Oog van God) ten teken van het einde der tijden en het vooruitzicht van de verlossing, uitgesproken door White Feather:

En dit is het Negende Teken en Laatste Teken: Je zult horen over een huis in de hemelen, boven de aarde, dat met een grote klap zal vallen. Het ziet eruit als een blauwe ster. Direct daarna zullen de ceremonieën van mijn volk er niet meer zijn.Dit zijn de Tekens die wijzen op een naderende grote verwoesting. De wereld zal op en neer geschud worden. De blanke man zal vechten tegen andere mensen in andere landen – tegen hen die het eerste licht van wijsheid bezaten. Er zullen vele wolken met kolommen van rook en vuur verschijnen zoals White Feather die heeft gezien in de woestijn niet ver hier vandaan (atoombom). Die wolken veroorzaken ziektes en een hoge sterfte. Velen van mijn volk die de profetieën begrijpen, zullen veilig zijn. Diegenen die hier verblijven en wonen waar ook mijn volk woont, zullen ook veilig zijn. Daarna zal er veel moeten worden opgebouwd. En spoedig – heel spoedig daarna – zal Pahana terugkeren. Met hem komt de dageraad van de Vijfde Wereld. Hij zal de zaden van zijn wijsheid planten in hun harten. Op dit moment al worden er zaden geplant. Ze zullen de weg vrijmaken naar de Herrijzenis naar de Vijfde Wereld“.

In de christelijke versie wordt gesproken van Drie Dagen van Duisternis die aan het einde der tijden vooraf zullen gaan. Deze profetie meldt de komst van een tweetal kometen. Ze brengen de boodschap dat er haast gemaakt dient te worden om je over te geven aan God voordat het te laat is. De eerste komeet zal gepaard gaan met een “Verlichting van het Geweten” waarna bovennatuurlijke tekenen zullen verschijnen. Wanneer de tweede komeet, de “Komeet van Kastijding”, langs komt zullen de Drie Dagen van Duisternis intreden.

de Maya kalender
Het einde der tijden wordt in de Maya kalender gedateerd op 28 oct 2011 (volgens de versie van Calleman). In dit kader gaat het om het einde van een evolutiecyclus, dat wil zeggen de ontvouwing van het leven op aarde, inclusief het bewustzijn, in stappen van negen tijdperken. De wereld zal hierna niet vergaan, maar een nieuwe fase betreden. De Hopi noemen deze nieuwe fase de Vijfde Wereld.

Vanaf 9 maart 2011 bevinden we ons in het laatste tijdperk van deze evolutiecyclus en in de 2e helft, vanaf half augustus tot eind eind october, zullen drie kometen de aarde dus zeer dicht naderen. Volgens astronomen zal de invloed hiervan op de aarde nauwelijks van betekenis zijn. Echter, volledig varen op deze inschattingen is misschien niet verstandig, omdat in het verleden wetenschappelijke inzichten regelmatig bijgesteld moesten worden. Een slag om de arm houden is misschien wel zo wijs.

Er wordt rekening gehouden met effecten van vooral komeet Elenin, maar mogelijk ook van Honda. Levi lijkt een ondergeschikte rol te spelen. Het is nu nog gissen, maar Elenin lijkt de beste kandidaat voor de Blauwe Ster van de Hopi, onder andere omdat deze komeet de aarde het sterkst kan beroeren. Mogelijk kondigt Elenin ook de terugkeer aan van Quetzalcoatl, de Gevederde Slang uit de Azteekse/Tolteekse profetie.

drie dagen van duisternis
Er zijn aanwijzingen dat we deze profetie zowel letterlijk als symbolisch moeten interpreten. Drie scenario’s zijn opgesteld om de drie dagen van duisternis als fysieke gebeurtenis te verklaren.
In de periode dat Elenin zich tussen de zon en de aarde bevindt, zou er een dimmend effect van uit kunnen gaan (wordt niet waarschijnlijk geacht). Ten tijde van het langskomen van Elenin zou de aarde uit balans kunnen worden gebracht. Dat zou grote beroering van de continentale platen kunnen brengen met aardbevingen en vulkaanuitbarstingen als gevolg hiervan. De laatste zorgen voor uitstoot in de atmosfeer wat een verduisterend effect kan sorteren (wordt niet waarschijnlijk geacht). Calleman ziet de oorzaak uit een andere hoek komen, namelijk als bijverschijnsel van de gewijzigde energiefrequentie die inherent is aan het huidige Universele Tijdperk.

Door de hogere energiefrequentie vanuit de kosmos is de aardkern in een andere positie gebracht. Dit heeft een verandering van de convectiestromen in het magma teweeg gebracht. Het gevolg hiervan is dat de bewegingen van de aardkorst geactiveerd zijn. De eerste uiting hiervan was de grote aardbeving bij Japan, gevolgd door diverse vulkaan erupties verspreid over de wereld.

Vorige tijdperken in de Mayakalender laten zien dat de ingezette bewegingen, zowel fysiek als energetisch, intensiveren in de loop van het tijdperk en dat ze in de 2e helft nog meer van zich laten zien of doen spreken. Vanuit dit plaatje is dan ook de verwachting dat de beroering van de aardkorst zal aanhouden en mogelijk zelfs toeneemt vanaf 4 juli 2011 als de 2e helft van het Universele Tijdperk begint. Als vulkanische activiteiten toenemen zal de atmosfeer met meer stofdeeltjes gevuld worden en het zonlicht kunnen verduisteren. Als er een verduistering optreedt zal dit zeer waarschijnlijk door een combinatie komen van geofysische veranderingen in gang gezet vanuit de kosmos èn de gevolgen van menselijke manipulaties van de aarde en de atmosfeer, zoals geo-engineering, het broeikasfenomeen, ed.

de boodschap
De Hopi profetie laat weten dat zij die de profetieën begrijpen en zij die “op dezelfde golflengte zitten” veilig zullen zijn. Zij noemen deze periode de Grote Zuivering. Hierna verschijnt Pahana wat duidt op een verlossingsvisie. De christelijke variant stelt dat alleen de “zuiveren (van hart)” zullen overleven en niet ten prooi zullen vallen aan angst. Meerder profetieën maken melding van een verstoring van de aardepositie en grote aardbevingen. Velen zullen de aarde niet “erven”. Maar er staat ook dat de aarde niet zal vergaan en dat we deze ontwikkeling niet moeten vrezen.
Er wordt aanbevolen om tijdens de duistere dagen binnenshuis te blijven, gezegende kaarsen aan te steken en niet uit de ramen te kijken als de kometen langs vliegen. Ook wordt aangeraden deze dagen in gebed door te brengen en onze zonden te overdenken. In moderne termen, tevens uitgesproken door Maya-oudste Alejandro Oxlaj, kunnen we deze dagen besteden aan contemplatie en meditatie.

Vanuit de Mayakalender gezien gaat het er nu om de overstap te maken naar een universeel bewustzijn. De duistere dagen zijn ook symbolisch te interpreteren als een verduistering van het bewustzijn. Het zijn de onbewuste, maar ook de donkere plekken waar we onze negativiteit hebben gestald. Deze rommelhokken zullen worden verlicht door de eerste komeet, Honda, dat wil zeggen zichtbaar gemaakt. Dat kan op zichzelf aanleiding geven tot psychische aardbevingen en overstromingen. De tweede komeet, Elenin, houdt verband met het opruimen van onze psychische rommel.

De invloed van de hogere energiefrequentie op ons bewustzijn zal dit zuiveringsproces aanzetten. De beroering die ons bewustzijn ondergaat loopt synchroon met de beroering die de fysieke aarde ondergaat. Dit laatste Tijdperk is er een van “de boel recht zetten”. Dat gebeurt letterlijk met de aardkern, zodat de planeet weer op zijn plek komt binnen het kosmische systeem. En het gebeurt met ons bewustzijn, opdat alle levensniveaus, van fysiek tot energetisch, in harmonie komen met het kosmische systeem.

mogelijke gebeurtenissen
De aardkorst kan op zijn grondvesten gaan schudden, maar ook personen, culturen en samenlevingen. Het complete systeem moet kennelijk op een andere rails komen. Alles wat op oude waarden is gestoeld, zoals macht, verdeeldheid en ongelijkheid, zal niet passen op de nieuwe rails. Het zal een transformatie moeten ondergaan of anders valt het uit de boot. De onrust in de wereld op diverse terreinen zijn de aankondigingen van deze transformatie.

geofysische onrust
De continentale platen lijken in beweging te blijven, wat aardbevingen, aardverschuivingen en vulkaanuitbarstingen teweeg kan brengen. Ook de verstoringen in het klimaat lijken zich voort te zetten en extreme weersgesteldheden te brengen zoals droogte, hoosbuien, tornado’s met alle gevolgen vandien.

maatschappelijke onrust
De demonstraties in de Arabische wereld laten een bankroet zien van het dictatoriaal systeem. In Egypte en Tunesië zijn ze op de lange weg naar democratie gestapt. In Syrië vecht het goevernementele bolwerk tegen de bevolking met veel doden en gewonden als prijs. In Libië is machthebber Khadaffi een stugge tegenstander van de westerse wereld die de rebellen steunt middels NAVO-bombardementen. Hem uit het zadel tillen kan nog wel eens een hoge (financiële) prijs betekenen voor het westen. Ook al horen we er niet veel meer over, in Jemen en Saudi Arabië wil het volk zich ook niet meer schikken naar de (over)heersende en onderdrukkende praktijken van de overheid. In Marokko is onlangs een referendum aangenomen over het loslaten van enkele machtsprivileges van de koning. Het is een kleine stap, maar er zit beweging in en de veranderingen lijken hier toch iets vreedzamer te verlopen.

De financiële afgrond waar de Eurozone nu voor staat, aangevoerd door Griekenland, verraadt een infarct van het geldelijke verkeer. De hulp aan de Griekse overheid met de miljardenlening moet de Europese landen in de noordelijke helft veel geld opleveren, omdat de rente op de lening enorm hoog is. Met andere woorden: we proberen te verdienen aan de Griekse tragedie. Mijn persoonlijke verwachting is dat Griekenland zijn economie niet kan opbouwen, omdat alle inkomsten wegvloeien naar de Noord Europese banken en het IMF. Op deze manier laten we Griekenland alsnog failliet gaan. En wat voor invloed heeft dit politieke/bancaire spel op de verstandhouding tussen de gewone Griekse mensen en de vakantiegangers uit de noordelijke landen? Toerisme is voor de Griekse economie erg belangrijk. Ik vrees dat er niet veel goeds voortkomt uit de Europese “overwinning”.

De westerse wereld bevindt zich in een politieke impasse. De protectionistische cultuur, voortkomend uit het onvermogen om de migrantenstroom in goede banen te leiden, vertoont intolerante trekken die tot in het parlement zijn doorgedrongen. Populistische partijen spreken veel mensen aan die zich in hun autochtone bestaan bedreigd voelen. Het is een instinctieve poging om de rollen om te draaien en de allochtonen tot tweederangsburgers te maken. Het zal echter niet bijdragen tot een samen-leving.

Schending van mensenrechten, uitbuiten van volkeren en de aarde, verrijking over de rug van anderen zijn de donkere plekken in ons collectief bewustzijn. Deze manier van denken en doen verliest steeds meer terrein, komt in het nauw, het brokkelt af en mogelijk stort het later als een kaartenhuis in elkaar. De 10e fase in de Mayakalender, die halverwege augustus begint en vernietiging symboliseert, zou mogelijk de scheidslijn kunnen markeren tussen wat nu nog kan en straks niet meer gaat. De consequenties liggen al op ons bord. De consumptiemaatschappij, kenmerkend voor de westerse cultuur naar Amerikaans voorbeeld, loopt vast door forse bezuinigingen, winstbejag en faillissementen.

evolutie: een transformatieproces
De energiefrequentie van het laatste tijdperk activeert een universeel bewustzijn. Hierin past dus niet meer een politiek van verdeel en heers of een kunstmatig in stand gehouden ongelijkheid onder de mensen (rijk tegenover arm). Veel systemen en (internationale) relaties zijn hier echter wel op gebouwd. Ze zullen onder toenemende druk komen te staan en waarschijnlijk uiteindelijk bezwijken, omdat ze niet meer ondersteund worden door de deelnemers en betrokkenen.

Het eenheidsbewustzijn zet ons aan om de aarde met elkaar te delen, voor de aarde en elkaar zorg te dragen en samen te werken op basis van respect en gelijkwaardigheid. De huidige verandering van het bewustzijn is dermate radicaal dat het vergelijkbaar is met een om-poling, wat een onderliggende drijfveer kan zijn voor het idee van een verschuiving van de planeet-polen. Het is moeilijk te onderscheiden of de veranderingen fysiek dan wel symbolisch, dat wil zeggen in het bewustzijn plaatsvinden. Het kan even goed zijn dat het om een synchroon gebeuren gaat waarin beide veranderingen gelijktijdig optreden.

De Mayakalender geeft aan dat de te verwachten veranderingen in het perspectief staan van een evolutieproces. Het verloren gaan van verworvenheden op basis van een achterhaald waardensysteem is nodig om de weg vrij te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Calleman ziet de veranderingen en de komst van de kometen dit jaar zelfs als een noodzakelijke voltrekking van een evolutionair plan dat moet leiden tot een sprong voorwaarts. We zitten midden in een kwantumsprong van het bewustzijn.

De Mayakalender biedt een kijkje in het verleden en laat zien hoe 2 soortgelijke transformaties hebben plaatsgevonden. Tijdens het 1e (cellulaire) tijdperk, 4,5 miljard jaar geleden, was er een inslag van een hemellichaam ter grootte van Mars. Dit veroorzaakte het ontstaan van de maan. Vervolgens was er 65 miljoen jaar geleden een meteoorinslag die de Chicxulub krater in Mexico achterliet en was de atmosfeer lange tijd verduisterd. Het leidde tot het uitsterven van de dinosaurussen. Als dit niet was gebeurd had deze reusachtige diersoort alle andere leven op aarde opgepeuzeld en was er van een voortzetting van de evolutie geen sprake meer geweest.

enkele kanttekeningen
• Ik kom verschil van inzicht tegen over welk hemellichaam de Blauwe Ster van de Hopi profetie vertegenwoordigt. Calleman wijst naar Elenin en Drunvalo Melchizedek wijst naar de komeet Holmes die op 24 october 2007 verscheen en explodeerde waarna hij eruit zag als een enorme blauwe bol aan de hemel. Volgens hem zal vanaf deze datum tot circa 24 october 2015 de aarde in een tijdvenster verkeren en zal op een niet nader genoemde datum een grote verandering plaatsvinden. Drunvalo verlaat zich op Maya oudste Don Alejandro Cirilo. Calleman staat in contact met een andere Maya oudste: Alejandro Oxlaj. Dit punt heb ik nog niet kunnen ophelderen.

• Net als Calleman spreken meerder “Maya-autoriteiten” over een verduisterde periode van drie dagen. Drunvalo heeft het over 30 uur. Het komt wel dichtbij 3 dagen (36 uur), maar toch …

• Sommigen spreken van Elenin als een bruine dwergster. Dit staat beide profetieën mijns inziens niet in de weg, aangezien ze het over hemellichamen hebben en dat kan van alles zijn. Elenin wordt ook aangeduid als zijnde Nibiru (of Niburu). Ook dit is nog moeilijk voor mij te verifiëren. De strekking van beide kennisgebieden blijft echter overeind staan, iets dat we niet moeten vergeten in de discussie rond correcte terminologieën.

• In de Hopi profetie wordt verhaald over de terugkeer van een oudste broer, komend vanuit het noorden (noordpool?) die zijn jongste broer te hulp komt. Hij zal worden geholpen door 2 helpers, die voorafgaand aan zijn komst de Aarde driemaal zullen doen schudden. Daarna zullen ze gedrieën de Dag van de Zuivering brengen om de jongste broer te helpen.

Intussen is het duidelijk dat drie kometen, Honda, Elenin en Levi, ons zonnestelsel en de Aarde naderen. Ze zullen in de periode tussen augustus 2011 en april 2012 verschillende keren op 1 lijn komen met de zon-aarde as dan wel de Aarde zeer dicht naderen. Levi verschijnt het laatst van de drie en wordt wel geassocieerd met de oudste broer. Het is en blijft afwachten. De komeetbanen en hun markante momenten vind je in “De Passage van Elenin, Honda & Levi” (Bibliotheek).

Laatst aangepast op dinsdag, 05 juli 2011.