occupy voorstel michael moore

Michael Moore heeft op zijn website in zijn OpenMike-rubriek een heldere verhandeling geschreven over waar het naartoe moet/kan met Occupy Wall Street. De vertaling is van Myriam Dorsman (met minieme aanpassingen van mijn kant) en ik vond het op verhuisjegeld.nl.

Vrienden
Het afgelopen weekend heb ik aan een vier uur durende vergadering deelgenomen van de Occupy Wall Street activisten. Het is hun taak inzichten en doelstellingen naar buiten te brengen. Er waren meer dan veertig mensen aanwezig en de discussie was inspirerend èn bekrachtigend. Hieronder volgt de verklaring van de visie van deze Occupy bijeenkomst, aan de Algemene Vergadering van de Occupy beweging, en wij hebben dit aan hen voorgelegd.

Dit is wat wij voor ogen hebben

•    een wezenlijk vrije, democratische en rechtvaardige samenleving.
•    waarin wij, de mensen, bijeenkomen en onze problemen met consensus zelf oplossen.
•    waarin mensen worden aangemoedigd individueel en collectief verantwoordelijkheid op zich te nemen en aan besluitvorming deel te nemen.
•    waarin wij in harmonie leren leven, door tolerantie en respect voor verscheidenheid, en de afwijkende meningen van anderen verwelkomen.
•    waarin we civiele- en mensenrechten veiligstellen en een ieder beschermd is tegen schending van deze rechten d.m.v. tirannie en onrechtvaardige regeringen.
•    waar politieke en economische instituten zodanig te werk gaan, dat iedereen er profijt van heeft en niet alleen de enkele bevoorrechte mensen.
•    waarin voor iedereen gratis scholing en ontwikkeling beschikbaar is, en niet uitsluitend gericht op een werkend leven, maar ook om zich als mens te kunnen ontplooien.
•    waar wij menselijke behoeften boven financiële winst stellen, opdat menswaardige levensomstandigheden verzekerd zijn, iets dat zonder effectieve democratie ondenkbaar is.
•    waar wereldwijd wordt samengewerkt aan bescherming van de planeet, zodat komende generaties verzekerd zijn van schone lucht, water en voedselvoorziening, en zullen kunnen genieten van de schoonheid en uitbundigheid van de natuur, net als de generaties vóór ons.

De volgende stap is het ontwikkelen van een lijst met specifieke doelstellingen en eisen.
Als één van de miljoenen mensen die aan de Occupy beweging deelnemen, doe ik, en met alle respect, mijn voorstellen van wat wij nu voor elkaar kunnen krijgen om de contrôle van ons land uit handen van die ene procent te halen, en het onverbloemd over te dragen aan de meerderheid van 99% van de bevolking. Hier volgt wat ik aan de Algemene Vergadering van de Occupy beweging voorstel.

Wij willen 10 dingen

1.   Afschaffing van belastingvoordelen van rijken, instelling van nieuwe belastingwetgeving voor de allerrijksten, evenals corporaties, en met inbegrip van belastingheffing op alle beursgenoteerde handelingen, want die betalen nu niets.
2.   Beboet iedere onderneming die banen naar andere landen overhevelt, ondanks dat ze in eigen land al winst maken. Onze banen zijn van onschatbare waarde en kunnen dus ons land niet uit geloosd worden, om geen andere rede dan dat iemand meer geld wil verdienen.
3.   Eis dat iedereen verhoudingsgewijs evenveel sociale zekerheid premie betaalt.
4.   Maak bindende afspraken voor de beurs en het bankwezen waarin hun manier van handelen is vastgelegd.
5.   Onderzoek de achtergrond van de crisis van 2008 en vervolg degenen die crimineel gehandeld hebben.
6.   Herziening van de lijst met prioriteiten van de overheidsuitgaven, inclusief het beëindigen van alle oorlogen elders plus wat wij daaraan uitgeven. Hierdoor zullen o.a. bibliotheken heropend kunnen worden, de infrastructuur verbeterd worden en vele andere civiele verbeteringen worden aangebracht zoals bv het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek dat de kwaliteit van onze levens bevordert.
7.   Verenig je met de rest van de vrije wereld en creëer één uitkerende instantie die een open en universele gezondheidszorg dekt waarmee iedere inwoner altijd en volledig gedekt is.
8.   Reduceer met onmiddellijke ingang de uitstoot van koolstoffen die de planeet vernietigen, en ontdek manieren waarop wij zonder olie kunnen leven, dat overigens zo wie zo tegen het eind van deze eeuw uitgeput zal zijn.
9.   Eis dat bedrijven met meer dan 10.000 werknemers hun directies dusdanig samenstellen dat 50% door de werknemers worden aangesteld. We kunnen nooit echt een democratie zijn, zolang de meeste mensen geen inbreng hebben bij de besluitvorming op de plek waar zij de meeste tijd doorbrengen: hun werkplek. (Voor de zakenlui die van deze gedachte alleen al de riedels krijgen doordat ze geloven dat werknemers geen verstand van zaken hebben: in Duitsland is een soortgelijke wet van kracht en dat heeft bijgedragen aan de leidende rol van Duitsland als exporteur.)
10.  Wij moeten zelf drie grondwettelijke wijzigingen indienen die in verregaande mate de huidige basisproblematiek aanpakken. Dat is:

a. Een grondwet waarin ons disfunctionerende kiesstelsel herzien wordt door

    – geen contributies meer toe te staan om verkiezingscampagnes te financieren
    – de verplichting dat alle verkiezingen openlijk gefinancierd worden
    – om de opkomst te verhogen worden alle verkiezingen tijdens het weekend gehouden
    – er voor zorg dragen dat iedere Nederlander bij de geboorte geregistreerd wordt als gerechtigde deelnemer aan verkiezingen
    – afschaffing van deelname aan verkiezingen per computer en eisen dat de stemmingen schriftelijk en dus op papier komen te staan.

b. Indiening van een grondwettelijke rectificatie waarin staat dat corporaties geen mensen zijn en dus geen constitutionele rechten hebben als burgers. In deze rectificatie zal tevens staan dat het collectieve belang altijd op de eerste plaats komt en niet dat van de corporaties.

c. Invoering van het grondwettelijke recht op werk, gezondheidszorg, volwaardige educatie, inademing van schone lucht, schoon drinkwater, veilig voedsel, en een respectvolle en waardige behandeling en verzorging, ook op latere leeftijd, van ieder mens.

Vertel me wat je hier van vindt. De Occupy Beweging wordt door miljoenen gesteund. Het is een beweging die niet meer te stoppen is. Neem deel door je gedachtegoed met mij te delen of on line (at OccupyWallSt.org). Doe mee, of begin je eigen plaatselijke Occupy beweging. Bezet de pleinen en laat je horen. Je hoeft niet in een tentje te slapen om een Occupier te zijn. Alleen al door het te zeggen bén je een Occupier. Deze beweging kent geen leider of woordvoerder/ster; iedere deelnemer is een leider in  eigen omgeving, school, werk etc.
Iedere Occupier is een vertegenwoordiger van de beweging voor een ieder die op je pad komt. Je bent aan niemand iets verschuldigd en je hoeft ook niet om toestemming te vragen om in actie te kunnen komen.
We zijn nog maar tien weken oud en toch zijn we al onderwerp van gesprek. Dit is de juiste tijd, de tijd waar we op gehoopt en zo lang op gewacht hebben. Het zàl gebeuren, het moèt gebeuren. NU. Neem geen afwachtende houding aan. Grijp je kans. Dit is waar het in de hele wereld wezenlijk om gaat.

Have a happy Thanksgiving,
Michael Moore.

1 dec 2011